bg-img
stripes

het Commissariaat voor de Media is verzocht om op grond van de Wet openbaarheid van bestuur informatie openbaar te maken.

Het verzoek heeft betrekking op de door Discovery ingediende aanvragen om als commerciële media-instelling commerciële omroepdiensten te mogen verzorgen, alsmede op de aanvragen van Discovery om ontheffing van de voorgeschreven aandelen Europese producties en Nederlands- en Friestalige producties.

Het Commissariaat voor de Media besluit de door verzoeker gevraagde informatie openbaar te maken, met uitzondering van documenten of passages die niet onder de reikwijdte van de Wob vallen, en met uitzondering van documenten of passages die op grond van een of meer uitzonderingsgronden uit de Wob niet openbaar kunnen worden gemaakt.

Onderstaande documenten zijn openbaargemaakt.

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen.