Nieuws

“Bescherming minderjarigen nu net zo sterk als de zwakste schakel”

Tijdens de halfjaarlijkse plenaire vergadering van ERGA op 9 maart jl. is het ERGA rapport gepresenteerd over de bescherming van kinderen. Uit het onderzoek blijkt dat de online bescherming verre van waterdicht is. Niet alleen verschilt binnen de EU de manier waarop schadelijke audiovisuele content wordt geclassificeerd sterk, ook de beschermingstechnieken die worden gebruikt op de verschillende platforms lopen uiteen. Dat vergroot de kans dat kinderen geconfronteerd worden met schadelijke beelden. Door betere afstemming moet die kans worden verkleind. De toekomstbestendige bescherming van kinderen tegen schadelijke beelden is een van de prioriteiten van ERGA, de groep van Europese mediatoezichthouders waar het Commissariaat voorzitter van is.

Opvallend is dat veel mediabedrijven verder gaan in de bescherming dan op grond van de nationale wetgeving in hun land vereist is. Zeer positief is de goede wil vanuit de media-industrie en de vele inspanningen die al zijn geconstateerd. De effectiviteit is echter beperkt omdat de systemen niet met elkaar samenwerken. Beschermingstechnieken en classificatiesystemen werken niet op alle apparaten of platforms op dezelfde wijze. Meer afstemming en het delen van best practices moet versnippering voorkomen en leiden tot adequate bescherming. Met name bedrijven die hun diensten in een groot aantal EU-landen tegelijkertijd aanbieden, laten weten behoefte te hebben aan universele categorieën (zoals bijvoorbeeld voor geweld, angst en seks) voor het classificeren van hun audiovisuele content.

Leren en inspireren
Madeleine de Cock Buning, voorzitter van ERGA en het Commissariaat: “Het systeem is zo sterk als de zwakste schakel. Minderjarigen moeten op een adequate en toekomstbestendige manier worden beschermd tegen schadelijke inhoud. Daarbij moet het niet uitmaken of ze iets op TV, tablet of telefoon bekijken. En waar ze zich in de EU bevinden. Om dat voor elkaar te krijgen, hebben we onder andere besloten om een workshop te organiseren voor alle EU-landen die lid zijn van ERGA. Verschillende marktpartijen geven daar hun visie en presenteren wat zij doen om minderjarigen te beschermen tegen schadelijke beelden; samen op weg naar een waterdichte bescherming .”

Hoog ambitieniveau
Het rapport geeft een actueel overzicht van beschermingsmaatregelen die in gebruik zijn bij de verschillende spelers in een groot aantal EU-landen. Uit het onderzoek komt naar voren dat marktpartijen een hoog ambitieniveau hebben. Met bijvoorbeeld pincodes gaan mediabedrijven verder in de bescherming dan op grond van de nationale wetgeving in hun land vereist is. Veel partijen zien het als een vanzelfsprekende service aan hun klanten om hen van zoveel mogelijk informatie te voorzien. En hen zo goed mogelijk te faciliteren bij het beschermen van de jeugdige kijkers. ERGA-voorzitter Madeleine de Cock vindt dit een veelbelovende ontwikkeling.

Zelf- en co-regulering
Een onderwerp dat nauw samenhangt met de bescherming van minderjarigen en waarover ERGA zich dit jaar ook buigt is dat van zelf- en co-regulering. Er is een Europees brede trend voor de inzet van dit soort instrumenten om publieke waarden binnen de media te kunnen waarborgen. Bijvoorbeeld om minderjarigen beter te beschermen tegen schadelijke media inhoud of om transparantie over eventuele commerciële belangen te bevorderen. Ook in het voorstel voor een nieuwe Audiovisuele Mediadiensten (AVMD) Richtlijn dat nu in Brussel wordt behandeld, is een belangrijke rol weggelegd voor zelf- en co-regulering. Een werkgroep van ERGA gaat nu een verkenning uitvoeren van bestaande systemen en op basis daarvan kwaliteitsnormen formuleren.

ERGA Academia
De on- en off-line uitwisseling van goede werkwijzen en ervaringen binnen ERGA krijgt in de loop van 2017 verder gestalte. De eind 2016 gelanceerde ERGA Academia met speciale aandacht voor intervisie, stages, werkbezoeken en lezingen van inspirerende gastsprekers wordt opgezet. De Digital European Toolkit (DET), die in 2016 is gebouwd om goede werkwijzen te delen tussen de toezichthouders, wordt verder verbeterd. Het efficiënt delen van informatie en ervaringen binnen ERGA draagt bij goed functionerende media als onderdeel van de digitale interne markt in de EU. Madeleine de Cock Buning: “Met de ERGA Academia en de Digital European Toolkit biedt ERGA alle mediatoezichthouders in de EU ondersteuning bij hun steeds zwaardere taak als buffer voor de media tegen politieke of commerciële beïnvloeding. Daarmee worden media in staat gesteld te functioneren als pijler onder de democratische rechtstaat in de hele EU.”

Speech van Madeleine de Cock Buning, uitgesproken tijdens de opening van de plenaire vergadering van ERGA

Deel deze pagina

RSS E-mailalerts