Nieuws

BNNVARA en PowNed: wat doet het Commissariaat?

De afgelopen dagen is er veel te doen geweest over het al dan niet uitzenden van een documentaire over Jesse Klaver door BNNVARA. Daarnaast zijn er Kamervragen gesteld over de hoogte van de salarissen van medewerkers van PowNed. Ook is ophef ontstaan over de rechtmatigheid en doelmatigheid van de bestedingen van die omroep in relatie tot de hoeveelheid programma’s die wordt uitgezonden. De bescherming van de onafhankelijkheid van het media-aanbod en het houden van toezicht op de rechtmatigheid van de uitgaven van publieke omroepen zijn belangrijke taken van het Commissariaat voor de Media. Welke rol speelt het Commissariaat dan in deze discussies?

Als toezichthouder ziet het Commissariaat erop toe dat er een duidelijke scheiding bestaat tussen redactie enerzijds en politiek anderzijds. Onafhankelijkheid betekent dat kijkers en luisteraars moeten kunnen rekenen op onafhankelijke berichtgeving, op informatie die niet is gekleurd door politieke of andere belangen. De legitimatie van het publieke bestel hangt daarbij in sterke mate samen met het vertrouwen van het publiek en de politiek in de manier waarop publiek geld wordt besteed. Daarom heeft het Commissariaat ook tot taak toezicht te houden op de rechtmatigheid van de uitgaven van publieke media-instellingen. Daarbij wordt onder meer gecontroleerd of omroepen zich aan de Wet normering topinkomens (WNT) houden.

Toezicht achteraf, nooit vooraf
De vrijheid van meningsuiting is een groot goed in Nederland: het Commissariaat houdt mede daarom altijd achteraf toezicht, nooit vooraf. Dat doen we door zelf te monitoren en te onderzoeken, door signalen van buitenaf op te pakken en naar aanleiding van handhavingsverzoeken. We kunnen niet overal mee aan de slag, daarom maken we keuzes op basis van prioriteiten. Deze staan in de zogenoemde toezichtbrief, die ieder jaar wordt opgesteld en openbaar is. Dat alles met maar een doel: het waarborgen van de pluriformiteit, onafhankelijkheid en toegankelijkheid van het media-aanbod. Daarvoor zet het Commissariaat verschillende middelen in: van voorlichtingsactiviteiten en gesprekken tot hardere sancties, zoals boetes.

Gesprek met BNNVARA
In de Mediawet staat dat inhoud en kwaliteit van het media-aanbod de verantwoordelijkheid zijn van de omroepen zelf. En dat het Commissariaat (achteraf) controleert. Nu het er naar uitziet dat BNNVARA er voor heeft gekozen om de documentaire over Jesse Klaver op geen enkele manier meer uit te zenden of te verspreiden, is er ook geen sprake meer van mogelijke politieke beïnvloeding van de kijker. Wel gaat het Commissariaat op korte termijn het gesprek aan met de omroep om zich te laten informeren over de totstandkoming, de waarborgen voor de onafhankelijkheid en de financiering van de documentaire.

PowNed: rechtmatig versus doelmatig
Op basis van financiële informatie van publieke omroepen (zoals jaarrekening en -verslag) wordt door het Commissariaat gecontroleerd of die omroepen zich aan de WNT houden. Ook PowNed wordt zo gecontroleerd. Als er vermoedens bestaan dat de WNT niet wordt nageleefd dan volgt een melding daarvan aan het ministerie van OCW. Tevens wordt de rechtmatigheid van de bestedingen van de publieke omroepen jaarlijks gecontroleerd. Ook daarover wordt gerapporteerd aan het ministerie. Op de vraag of publiek geld in concrete gevallen doelmatig wordt besteed, wordt toegezien door de NPO. Het Commissariaat controleert de manier waarop de NPO dit doelmatigheidstoezicht inricht.

Deel deze pagina

RSS E-mailalerts