Nieuws

Commissariaat publiceert Beleidsnota Governance en Interne Beheersing

Het Commissariaat voerde in 2014 en 2015 oriënterende gesprekken met bestuurders en toezichthouders van de landelijke publieke media-instellingen over goed bestuur en intern toezicht. De uitkomsten van deze gesprekken zijn betrokken in de totstandkoming van de beleidsnota waarin op hoofdlijnen wordt aangegeven hoe het Commissariaat invulling wil geven aan zijn toezichthoudende taken op het vlak van governance en interne beheersing.

De beleidsnota gaat in op vijf kernthema’s van governance en interne beheersing:

  1. Inrichting bestuur en intern toezicht
  2. Risicomanagement, administratieve organisatie en interne beheersing
  3. Compliance en rechtmatigheid
  4. Transparantie en externe verantwoording
  5. Leiderschap, integriteit, cultuur en gedrag

‘Good Governance’ of ‘goed bestuur en toezicht’ is een onderwerp dat al geruime tijd niet meer is weg te denken in het publieke debat. Ondernemingen en maatschappelijke organisaties zijn zich steeds meer bewust van de verwachtingen die verschillende stakeholders (zoals klanten, leveranciers, investeerders, regelgevers, toezichthouders, leden of donateurs) hebben van de afweging van belangen, transparantie in de verantwoording en duurzame bedrijfsvoering.
Dit geldt ook voor landelijke en regionale publieke media-instellingen. Omdat ze voornamelijk gefinancierd worden door de overheid moeten ze ook verantwoording afleggen aan de overheid en de samenleving.
In 2016 gaat  het Commissariaat met publieke media-instellingen in gesprek om een helder beeld te krijgen van de opzet en werking van de thema’s uit de beleidsnota. De uitkomsten van deze gesprekken zullen gebruikt worden om te komen tot een nadere invulling van de te hanteren normen in beleidsregels. Gestreefd wordt naar publicatie van de beleidsregels in de loop van 2016.

Beleidsnota Governance en Interne Beheersing landelijke en regionale publieke media

Deel deze pagina

RSS E-mailalerts