Nieuws

Consultatie van start voor Beleidsregels governance en interne beheersing

Het Commissariaat heeft de Beleidsregels voor governance en interne beheersing bij landelijke en regionale publieke omroepen opgesteld. Het concept voor deze beleidsregels wordt van 22 februari tot 5 april 2017 voorgelegd aan de omroepen. Zo informeren we hen en bieden we de mogelijkheid om ideeën kenbaar te maken. Deze inzichten worden meegenomen bij de definitieve beleidsregels.

Goed bestuur en intern toezicht vormen de basis van een inhoudelijk, integer en toekomstbestendig functioneren van een publieke omroep. Het risico op overtredingen van de Mediawet neemt af naarmate omroepen in hun eigen organisatie meer waarborgen inbouwen om overtredingen te voorkomen. Een van onze toezichtthema’s in 2017 is dan ook: het huis op orde. Zo waarborgen we het vertrouwen van samenleving en politiek in de onafhankelijkheid van de publieke omroep en de rechtmatige besteding van publieke gelden.

Goed bestuur en intern toezicht
Om de publieke omroepen te ondersteunen heeft het Commissariaat de Beleidsregels voor governance en interne beheersing opgesteld. Hierin is vastgelegd ‘wat’ binnen publieke omroepen geregeld moet zijn zodat daadwerkelijk sprake is van goed bestuur en intern toezicht. ‘Hoe’ dat vervolgens wordt ingericht is de verantwoordelijkheid van bestuurders en interne toezichthouders van de omroepen.

Omroepen nauw betrokken
Bij het opstellen van de beleidsregels zijn de omroepen nauw betrokken. Met zowel landelijke als regionale omroepen zijn gesprekken gevoerd. Dat heeft tal van ideeën en best practices opgeleverd, die zijn verwerkt in de beleidsregels. Deze worden nu voorgelegd. Na verwerking van de reacties worden de beleidsregels definitief vastgesteld. Daarna organiseert het Commissariaat voorlichtingsbijeenkomsten over dit onderwerp.

Aansluiten
Het Commissariaat heeft in de afgelopen periode ook met de NPO overlegd om de Beleidsregels governance en interne beheersing en de Governancecode Publieke Omroep van de NPO zoveel mogelijk op elkaar te laten aansluiten. Zowel deze beleidsregels als de code worden nu (respectievelijk door het Commissariaat en de NPO) ter consultatie aan de omroepen voorgelegd.

Reageren?
Landelijke en regionale publieke omroepen kunnen van woensdag 22 februari tot woensdag 5 april 2017 reageren op de beleidsregels via consultatie@cvdm.nl.

Concept Beleidsregels governance en interne beheersing 2017

Deel deze pagina

RSS E-mailalerts