Rapporten en Adviezen

Advisering

Naast vergunningverlening en toezicht heeft het Commissariaat ook een belangrijke adviesfunctie.

Periodiek brengt het adviezen uit over:

  • meerjarenbegrotingen van de publieke omroep
  • het concessiebeleidsplan
  • de naleving van de prestatieovereenkomst
  • aanvragen voor erkenningen.

Buiten deze wettelijk verankerde adviezen wordt het Commissariaat geregeld gevraagd advies te geven bij bijzondere kwesties die gedegen kennis van de media en de media-instellingen vragen. Zo heeft het Commissariaat de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) geadviseerd over de vrijgave van de programmagegevens van de publieke omroep en over de aanvragen voor vergoeding van de kosten die omroepen maken in het kader van de bezuinigingen (de zogenoemde frictiekosten).

Metatoezicht op het NICAM

Het Commissariaat houdt metatoezicht op het NICAM (Nederlands Instituut voor de Classificatie van Audiovisuele Media). Dit instituut kent classificaties toe aan televisieprogramma’s en films, ter bescherming van de lichamelijke, geestelijke en zedelijke ontwikkeling van kinderen jonger dan zestien jaar. Het metatoezicht richt zich op zowel de kwaliteit van de classificaties als op de criteria die het instituut gebruikt om te bepalen of een classificatie betrouwbaar, valide, stabiel, consistent en nauwkeurig is.

Mediamonitor

Het Ministerie van OCW heeft het Commissariaat in 2001 opgedragen een monitor voor mediaconcentraties te ontwikkelen. Sindsdien brengt het Commissariaat jaarlijks in de vorm van de Mediamonitor verslag uit van de stand van zaken op de Nederlandse mediamarkt. De Mediamonitor verschaft actuele informatie over eigendomsverhoudingen en marktaandelen van dagbladen, tijdschriften, televisie, radio en aanbieders van content op internet. De Monitorrapportage is beschikbaar in druk en als webdocument. Kijk ook op de website van de Mediamonitor.

Deel deze pagina