bg-img
stripes

Op grond van de Mediawet heeft het Commissariaat een groot aantal taken. De belangrijkste taken van het Commissariaat zijn hieronder weergegeven.

Onderzoek

Het door middel van de Mediamonitor monitoren van mediaontwikkelingen en mediaconcentraties.

Toegang tot het mediabestel

 • Vijfjaarlijks uitvoeren van de ledentelling van de landelijke publieke omroepen.
 • Aanwijzing van lokale en regionale publieke media-instellingen en de intrekking hiervan.
 • Registreren van commerciële mediadiensten op aanvraag (cmoa’s).
 • Verlenen en intrekken van toestemming aan commerciële mediadiensten.
 • Toetsen van de gelieerdheid van commerciële radio-omroepen.
 • Toestemming verlenen aan evenementenzenders.
 • Toewijzen van zendtijd voor politieke partijen.
 • Ontheffing verlenen van de must-carry verplichting.
 • Innen van toezichtkosten voor het toezicht op commerciële media-instellingen en cmoa’s.
 • Uitvoeren van de taken uit de Wet op de vaste boekenprijs, zoals registreren van vaste boekenprijzen.

Financieel toezicht

 • Afwikkelen van de uittreding van publieke media-instellingen uit het publieke bestel.
 • Toetsen van de rechtmatigheid van de landelijke publieke media-instellingen, de NPO en de RPO en zo nodig terugvorderen van onrechtmatige bestedingen.
 • Toezien op de administratieve organisatie/interne beheersing (AO/IB) van de landelijke publieke media-instellingen.
 • Bekostiging van regionale publieke media-instellingen.
 • Toezien op de governance en interne beheersing van regionale publieke media-instellingen.
 • Waardebepaling van programmagegevens voor programmagidsen.
 • Evaluatie van de bekostiging van lokale en regionale omroepen.
 • Toezicht houden op de Wet normering topinkomens in de publieke sector (WNT).

(Programma)toezicht

Het Commissariaat houdt toezicht op:

 • De naleving van de voorwaarden voor nevenactiviteiten.
 • De naleving van de ICE-norm en de productienorm door lokale en regionale media-instellingen.
 • De naleving van de quotaregelingen voor Europese producties, Nederlands- en Friestalige producties en ondertiteling door publieke en commerciële media-instellingen.
 • De regels voor reclame, sponsoring en het dienstbaarheidsverbod door alle publieke media-instellingen en de RPO en NPO.
 • De regels voor reclame en sponsoring door commerciële mediadiensten en cmoa’s.
 • De regels voor ledenwerving.
 • De redactionele onafhankelijkheid van publieke media-instellingen.
 • De regiogerichtheid.
 • De must-carry verplichting.
 • Voor minderjarigen ernstig schadelijke media-aanbod.
 • De Mediawet Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES).
 • De Wet op de vaste boekenprijs.

Handhaving

Het Commissariaat handhaaft overtredingen van:

 • De Mediawet.
 • De Wet op de vaste boekenprijs.
 • De Wet normering topinkomens.
 • De Mediawet BES.

Gelijk speelveld

 • Verlenen van toestemming voor nevenactiviteiten van lokale, regionale en landelijke publieke media-instellingen en de RPO en NPO.
 • Beoordelen van lokale en regionale samenwerkingsovereenkomsten.
 • Beoordelen van publiek-private samenwerkingen.

Wet openbaarheid van bestuur

Afhandelen van verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB).

Externe betrekkingen en communicatie

 • Beantwoording van publieksvragen.
 • Informeren van stakeholders.
 • Verzorgen van voorlichtingsbijeenkomsten.

Beleid en advisering

 • Bijhouden van de ontwikkelingen in de mediasector en het ontwikkelen en bijhouden van een toezichtstrategie die onder andere leidt tot het opstellen van de jaarlijkse Toezichtbrief voor de minister.
 • Het doen van uitvoeringstoetsen van voorgenomen wetswijzigingen.
 • Adviseren minister over:
  • De begroting van de NPO en de RPO (jaarlijks).
  • De financiële staat van lokale omroepen (driejaarlijks).
  • Het Concessiebeleidsplan van de NPO en de RPO (vijfjaarlijks).
  • De erkenningsaanvragen van landelijke publieke omroepen (vijfjaarlijks).
 • Input geven aan de minister voor de beantwoording van Kamervragen.
 • Vijfjaarlijks verifiëren van de prestatieovereenkomst tussen de minister en de NPO en van de rapportagewijzer.
 • Toetsen van de naleving door de NPO van de prestatie-overeenkomst.
 • Houden van metatoezicht op NICAM.
 • Internationale samenwerking, in EPRA- en ERGA-verband.
 • Deelname aan bestuurlijke en ambtelijke overleggen.

Financiën

 • Administreren van de Algemene Mediareserve (AMR)
 • Bevoorschotting van de NPO en de landelijke omroepen, Beeld en Geluid en het Omroeporkest.
Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen.