Bewaarplicht

Alle publieke en commerciële media-instellingen dienen opnamen van hun programma's te bewaren en deze op verzoek aan het Commissariaat ter beschikking te stellen.

De bewaarplicht is geregeld in artikel 7.18 Mediawet. Dit wetsartikel bepaalt dat alle publieke en commerciële media-instellingen, almede politieke partijen en de overheid gedurende twee weken na de uitzending opnamen bewaren van het door hen verzorgde programma-aanbod en deze desgevraagd ter beschikking stellen van het Commissariaat. Ook voor een mediadienst op aanvraag geldt dat het media-aanbod nog gedurende twee weken vanaf het moment dat het aanbod niet meer op aanvraag kan worden afgenomen, bewaard moet worden.

De bewaarplicht van twee weken geldt voor het gehele programma-aanbod: radio, televisie, kabelkrant etc. Het programma-aanbod dient over de gehele zendtijd te worden vastgelegd, dus ook herhalingen en een raamprogramma vallen onder de bewaarplicht.

Opnamekwaliteit

Voor het uitvoeren van controles door het Commissariaat is het van groot belang dat de opnamen een goede kwaliteit hebben. De norm is dat de opnamen net zo bekeken en beluisterd moeten kunnen als de uitzending zelf. Logo’s, toegevoegde teksten en ondertiteling moeten herkenbaar en leesbaar zijn, het aantal frames per seconde moet gelijk zijn aan de oorspronkelijke uitzending en het geluid moet goed zijn qua niveau, bandbreedte, etc.

Uitzendinformatie

Voor het Commissariaat is niet altijd goed vast te stellen waar en wanneer een programma is uitgezonden. Dat kan door aanvullende informatie duidelijk worden gemaakt, bijvoorbeeld door het in beeld mee opnemen van datum en tijd van uitzending. Ook mag de media-instelling dit door middel van loglijsten of overzichten inzichtelijk maken. Er moet in ieder geval een duidelijke relatie liggen tussen het aangeleverde materiaal en deze overzichten. De media instelling dient ook aan te geven via welke platforms (kabel, ether, satelliet, etc.) het media-aanbod is verspreid.

Digitale opnames

In de praktijk van de afgelopen jaren is herhaaldelijk gebleken dat de door media-instellingen verstrekte opnamen van onvoldoende kwaliteit zijn waardoor beoordeling door het Commissariaat niet of nauwelijks mogelijk is. Dit leidt er toe dat de media-instelling niet voldoet aan de bewaarplicht en het gerede risico loopt dat een sanctieprocedure voor het niet nakomen van de bewaarplicht wordt gestart.

Het Commissariaat beveelt media-instellingen dan ook aan opnamen digitaal te bewaren. De volgende minimale kwaliteitseisen zorgen er voor dat de kwaliteit van de opnamen op een goed niveau ligt mits het aangeleverde signaal goed is.

Minimale kwaliteitseisen video-opnamen:

  • Beeldformaat: half pal format (384 x 288)
  • Beeldverhouding: 4:3 of 16:9
  • Framerate: 25 frames per seconde
  • Audio: zie minimale kwaliteitseisen audio-opnamen
  • Codecs: WMV, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 (H.264), Real .
  • Bitrate: 1024 kbps

Minimale kwaliteitseisen audio-opnamen:

  • Samplerate: 32 kHz
  • Bitdiepte: 16 bits
  • Codecs: MP3 (MPEG-1, layer III) WMV en Real
  • Bitrate: 64 kbps (mono), 128 kbps (stereo)

Aanleveren opnamen

Het aanleveren van beeld- en geluidsmateriaal is toegestaan door middel van CD-ROM, DVD-ROM, USB memory stick en portable harddisk met USB 2 of Firewire IEEE 1394 aansluiting.

De codecs die geaccepteerd worden zijn MP3, WMV, Real, MPEG-1, MPEG-2 en MPEG-4.

De bestandsnamen dienen het begin van de opname uit te drukken en bestaan uit: jaartal, maand, dag, uur, minuut en seconden gevolgd door de extensie van het gebruikte filetype, bijvoorbeeld: 20071114010000.mpg.

Elke beeld- en geluidsdrager wordt gelabeld met de naam van de media-instelling, programmakanaal, uitzenddatum en tijd.

Het Commissariaat ontvangt de opgevraagde opnamen bij voorkeur als één-uursbestanden.

Controleer vooraf!

Het Commissariaat constateert soms dat opnamen niet compleet zijn of van een dermate slechte kwaliteit dat (volledige) controle niet kan plaats vinden. Ten aanzien van alle opnamen dienen de media-instellingen vóór het verzenden te controleren of de opnamekwaliteit voldoet aan de door het Commissariaat gestelde eisen. De media-instelling wordt met klem aanbevolen periodieke kwaliteitscontroles uit te voeren zodat -indien nodig- tijdig aanpassingen aan de opnamekwaliteit kunnen worden gedaan. Dit kan sancties voor het niet nakomen van de bewaarplicht voorkomen.

Deel deze pagina