Nevenactiviteiten

Publieke media-instellingen kunnen naast het verzorgen van media-aanbod ook andere activiteiten verrichten. Als een activiteit van een publieke media-instelling niet onder de publieke media-opdracht of onder verenigingsactiviteiten valt dan is er sprake van een nevenactiviteit. Voor een nevenactiviteit is toestemming vooraf van het Commissariaat voor de Media vereist.

Enkele voorbeelden van nevenactiviteiten zijn:

 • Het maken van een krant of blad
 • Het verkopen van dvd’s en cd’s met een uitgezonden programma
 • Het verkopen van programma’s en fragmenten aan derden
 • Het verkopen van producten via een webwinkel
 • Nevenactiviteiten in samenwerking met derden

Beleidsregels

Per 1 januari 2016 heeft het Commissariaat nieuwe beleidsregels voor nevenactiviteiten opgesteld, de Beleidsregels nevenactiviteiten 2016. Belangrijke wijzigingen, ten opzichte van de oude Beleidsregels nevenactiviteiten 2009, zijn:

 • Verschillende beleidsstukken over nevenactiviteiten zijn in de beleidsregels samengebracht.
 • De categorisering (clustering) van nevenactiviteiten is vereenvoudigd en voortaan van toepassing op alle publieke media-instellingen.
 • In veel voorkomende gevallen is het mogelijk voor het Commissariaat om een generieke toestemming te verlenen. Een melding van nevenactiviteiten die binnen de generieke toestemming worden verricht is dan voldoende.
 • Eén digitaal aanvraagformulier waarbij de aanvrager op een slimme manier door de aanmelding heen wordt geloodst.

De volledige Beleidsregels nevenactiviteiten 2016 zijn als pdf beschikbaar.

Nevenactiviteit aanmelden

Via het invullen van onderstaand formulier kunt u een nevenactiviteit melden. Bent u er niet zeker van of het een nevenactiviteit betreft, kijk dan bij veelgestelde vragen over nevenactiviteiten of neem contact met ons op.

We onderscheiden 4 typen nevenactiviteiten:

 • Een reguliere nevenactiviteit (1)
 • Een nevenactiviteit die binnen een generieke toestemming wordt verricht (2)
 • Een publiek-private samenwerking (3)
 • Een experimentele nevenactiviteit (4)

Al deze nevenactiviteiten kunnen via onderstaand formulier bij het Commissariaat worden gemeld.

Melden nevenactiviteiten

Totstandkoming nieuwe Beleidsregels nevenactiviteiten

Sinds de invoering van de Beleidsregels nevenactiviteiten 2009 toetst en evalueert het Commissariaat met regelmaat de werkwijze en regels samen met publieke media-instellingen en andere betrokkenen. Naar aanleiding van de evaluatie is gekeken naar een vereenvoudiging van met name de aanvraagprocedure, de clustering van nevenactiviteiten en de mogelijkheid om generieke toestemmingen te gaan verlenen. Deze evaluatie heeft geleid tot de nieuwe Beleidsregels nevenactiviteiten 2016. De nieuwe regels zijn in juni 2015 openbaar geconsulteerd. De reacties naar aanleiding van deze consultatie zijn meegenomen bij het vaststellen van de definitieve beleidsregels.

Het evaluatierapport en de consultatie zijn als pdf beschikbaar.

 

(1) Activiteiten die niet rechtstreeks verband houden met of ten dienste staan van de uitvoering van de publieke media-opdracht, met uitzondering van verenigingsactiviteiten als bedoeld in artikel 2.136 van de Mediawet 2008, zijn nevenactiviteiten. Nevenactiviteiten mogen op grond van artikel 2.132 van de Mediawet uitsluitend worden verricht na voorafgaande toestemming van het Commissariaat. De artikelen 10 en 11 van de Beleidsregels nevenactiviteiten 2016, en de toelichting daarop, vermelden de meldingsprocedure en besluitvormingsprocedure inzake reguliere nevenactiviteiten.

(2) Voor enkele (groepen van) nevenactiviteiten heeft het Commissariaat generieke toestemmingsbesluiten afgegeven voor alle publieke media-instellingen. Bedoelde besluiten zijn te raadplegen via de website van het Commissariaat. In afwijking van reguliere nevenactiviteiten, is een individuele toestemming voor de betreffende afzonderlijke producten of diensten dus niet noodzakelijk. Wel dient de publieke media-instelling alle nevenactiviteiten die binnen de generieke toestemmingen worden verricht  separaat bij het Commissariaat te melden, voor aanvang van de nevenactiviteit. Artikel 13 van de Beleidsregels nevenactiviteiten 2016, en de toelichting daarop, vermeldt de procedure inzake nevenactiviteiten die binnen een generieke toestemming worden verricht.

(3) Naast reguliere nevenactiviteiten kent de Mediawet 2008 ook nevenactiviteiten in het kader van publiek-private samenwerkingen. Voor publiek-private samenwerkingen in het kader van nevenactiviteit is in de Beleidsbrief publiek-private samenwerking een alternatief beoordelingsregime gegeven.

(4) Experimentele nevenactiviteiten zijn activiteiten die voldoen aan de in artikel 2.132, vierde lid, van de Mediawet 2008 gestelde vereisten. De artikelen 11a t/m 11e van de Mediaregeling 2008 geven een nadere uitwerking van deze vereisten, ten aanzien van de omvang en duur van de experimenten, de aard en de inhoud van de activiteiten en de samenwerking met mediabedrijven en culturele instellingen. Voor experimentele nevenactiviteiten is een uitzondering gemaakt op de regel dat voorafgaande toestemming van het Commissariaat is vereist. Na het doen van een melding van een experimentele nevenactiviteit kan dus direct met de nevenactiviteit worden gestart.

Deel deze pagina