Publiek-private samenwerking

Publieke media-instellingen kunnen op allerlei manieren – in een zogenoemde publiek-private samenwerking (pps) – samenwerken met commerciële mediabedrijven of culturele instellingen.

De belangstelling voor samenwerking tussen publieke omroepen en private marktpartijen groeit de laatste jaren, zeker op regionaal niveau. Om deze samenwerking in goede banen te leiden, ziet het Commissariaat voor de Media erop toe dat omroepen zich houden aan de mediawettelijke regels. Die regels zijn onder meer bedoeld om te voorkomen dat:

  • een publieke omroep dienstbaar is aan het maken van winst door een samenwerkingspartij
  • een omroep zijn redactionele onafhankelijkheid verliest.

Het verbod op dienstbaarheid houdt in dat derden uit de samenwerking met een publieke media-instelling niet een meer dan normale winst of ander concurrentievoordeel behalen.

De regels staan een publiek-private samenwerking niet in de weg. Ze laten publieke omroepen de ruimte om in samenwerking met marktpartijen nieuwe initiatieven te ontplooien.

Drie vormen

Het Commissariaat onderscheidt drie vormen van samenwerking tussen publieke omroepen en private mediabedrijven of culturele instellingen.

PPS in het kader van de hoofdtaak

Bij samenwerking in het kader van de hoofdtaak zijn er drie mogelijkheden:

  • de omroep betaalt de andere partij(en) een marktconforme vergoeding
  • de omroep betaalt geen marktconforme vergoeding, waardoor sprake is van sponsoring
  • beide partijen hebben een gelijkwaardige inbreng en moeten zich houden aan de regels voor bartering (zie de beleidsbrief bartering _Mw2008).

Een pps in het kader van een hoofdtaak hoeft de omroep niet vooraf aan het Commissariaat voor te leggen.

PPS in het kader van een nevenactiviteit

Bij samenwerking in het kader van een nevenactiviteit toetst het Commissariaat de publiek-private samenwerking aan de voorwaarden voor nevenactiviteiten. Het Commissariaat beoordeelt de samenwerking als marktconform en kostendekkend als de inbreng van beide partijen gelijkwaardig is, in de zin van gelijke zeggenschap en gelijke inbreng. Na drie jaar wordt de samenwerking opnieuw bezien en bestaat de mogelijkheid tot verlenging.

Een pps in het kader van een nevenactiviteit dient de omroep vooraf aan het Commissariaat voor te leggen.

PPS in het kader van hoofdtaak én nevenactiviteit

Sommige samenwerkingsvormen bevatten elementen in het kader van de hoofdtaak én in het kader van een nevenactiviteit. Bijvoorbeeld als een omroep een activiteit organiseert in samenwerking met een culturele instelling, daarvan vervolgens opnames maakt en die uitzendt. Het organiseren van de activiteit moet vooraf door het Commissariaat worden getoetst. Als uitzending volgt, is het evenement ten behoeve van de hoofdtaak van de omroep.

Brochure

Het beleid met betrekking tot pps is neergelegd in de Beleidsbrief publiek-private samenwerking met mediabedrijven en culturele instellingen 2012. Deze beleidsbrief is per 1 juli 2012 in werking getreden. Tegelijkertijd publiceerde het Commissariaat voor de Media de Brochure publiek-private samenwerking. Deze brochure geeft informatie over de verschillende verschijningsvormen van pps en legt uit wat wel en wat niet is toegestaan.

Deel deze pagina