Wet dwangsom en beroep

RSS E-mailalerts

Wet dwangsom en beroep

Op grond van de 'Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen' kan het Commissariaat in gebreke worden gesteld.

De Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen (Wet dwangsom en beroep) is bedoeld om ervoor te zorgen dat overheden, waaronder ook het Commissariaat voor de Media, zo snel mogelijk beslissen over aanvragen, zoals verzoeken om handhaving, ontheffingen of een vergunning. Een overheid die niet tijdig beslist, overschrijdt de beslistermijn. Daaraan zijn consequenties verbonden.

Wat kunt u doen bij overschrijding van de beslistermijn?

Verstrijkt de wettelijke of de redelijke beslistermijn zonder dat het Commissariaat een beslissing heeft genomen over uw aanvraag, dan kunt u het Commissariaat in gebreke stellen. Het Commissariaat heeft dan twee weken de tijd om alsnog een beslissing te nemen. Gebeurt dat niet, dan verbindt de Wet dwangsom hieraan twee gevolgen:

  • De dwangsom begint automatisch te lopen. U heeft recht op een dwangsom voor elke dag dat de beslistermijn wordt overschreden. De dwangsom loopt hoogstens 42 dagen en bedraagt maximaal € 1.260
  • U kunt een besluit afdwingen via de rechter. Verklaart de rechter uw beroep gegrond, dan is het Commissariaat verplicht om alsnog binnen twee weken te beslissen.

Wat is ‘niet tijdig’?

Niet tijdig kan een wettelijke termijn zijn. Soms staat in de wet welke termijn voor een beslissing geldt. Als dat niet het geval is, geldt een redelijke termijn. Wat redelijk is hangt af van het soort beslissing. Dat kan enkele weken of maanden zijn maar in sommige gevallen ook een paar dagen. Over het algemeen gelden voor het Commissariaat de volgende termijnen:

  • Aanvragen (bijvoorbeeld van een vergunning of een ontheffing): acht weken
  • Aanvragen op grond van de Wet openbaarheid van bestuur: vier weken
  • Bezwaarschriften: zes weken

Het Commissariaat heeft de mogelijkheid besluiten aan te houden of te verdagen. Het Commissariaat heeft in dat geval meer tijd om te beslissen op uw aanvraag of bezwaarschrift. Indien dit het geval is, ontvangt u daarover bericht van het Commissariaat.


Disclaimer
Deze website bevat links naar de website wetten.overheid.nl. Het Commissariaat voor de Media heeft geen zeggenschap over deze gelinkte website en is niet verantwoordelijk voor de inhoud en actualiteit van deze gelinkte website.

Deel deze pagina