bg-img
stripes

Commerciële omroepen en de landelijke en regionale publieke omroepen dienen bij het samenstellen van hun programma-aanbod te voldoen aan een aantal quotabepalingen.

De Mediawet 2008 heeft per televisieprogrammakanaal (verder: kanaal) voorschriften ten aanzien van Europese, Nederlands- Friestalige en ondertitelingsquota. Deze voorschriften verschillen per soort media-instelling.

Europese producties

De Europese quota bestaan uit:

 • Europese producties
 • onafhankelijke Europese producties
 • recente onafhankelijke Europese producties

Europese producties zijn producties welke in een Europese lidstaat zijn geproduceerd.

Een onafhankelijke productie is een productie die is gemaakt door een onafhankelijke producent. En onafhankelijke producent is in ieder geval niet een binnen- of buitenlandse publieke- of commerciële media-instelling. Ook bij deelnemingen van een media-instelling in een productiebedrijf kan het zijn dat er geen sprake is van een onafhankelijke productie.

Een recente onafhankelijke productie is een productie die aan bovenstaande voorwaarden voldoet en niet ouder is dan vijf jaar.

De Europese quota zijn niet van toepassing op commerciële media-instellingen waarvan het media-aanbod slechts in één gemeente of een beperkt aantal aan elkaar grenzende gemeentes zijn te ontvangen. De Europese quota zijn ook niet van toepassing op programma-aanbod van commerciële media-instellingen dat uitsluitend bestemd is voor ontvangst buiten de Europese Unie en daar ook niet direct of indirect kan worden ontvangen.

Voor aanbieders van commerciële mediadiensten op aanvraag (video on demand) geldt een inspanningsverplichting om de vervaardiging van en toegang tot Europese producties te bevorderen. Hierover dient periodiek te worden gerapporteerd. Meer hierover vindt u bij commerciële mediadienst op aanvraag.

Nederlands- en Friestalige producties / ondertiteling

Deze quota zijn bedoeld om de productie van oorspronkelijk Nederlands- en Friestalige producties te stimuleren. Hiertoe worden de volgende categorieën gerekend:

 • Programma’s die Nederlands- of Friestalig zijn ingesproken;
 • Programma’s die onderdelen van niet oorspronkelijk Nederlands- of Friestalige programma’s bevatten, die in de Nederlandse of Friese taal worden begeleid door een presentator.

Onder inspreken wordt bedoeld het leveren van commentaar, het gebruik van een voice-over of het inspreken van animatie. Nagesynchroniseerde programma’s worden daarentegen niet tot oorspronkelijk Nederlands- en Friestalig gerekend.

De ondertitelingsverplichting ziet toe op ondertiteling bij de oorspronkelijk Nederlands- en Friestalige programma’s. Voor de ondertitelingsverplichting maakt het niet uit of deze programma’s zijn voorzien van een op het beeld ingebrande ondertiteling of dat de ondertiteling is op te roepen via een (ingebouwde) decoder zoals teletekst.

Berekening

De berekening van het aandeel Europese producties, Nederlands- en Friestalige producties en ondertiteling van Nederlands- en Friestalige producties kent verschillende grondslagen. Voor elke van genoemde quota blijven verschillende programmacategorieën buiten de berekening. Herhalingen van eerdere uitzendingen tellen op gelijke wijze mee. Voor een nadere uitwerking van de verschillende programmacategorieën verwijzen wij u naar de wet- en regelgeving.

Bij Europese producties blijft buiten beschouwing media-aanbod:

 • dat bestaat uit nieuws (publieke en commerciële media-instellingen)
 • dat betrekking heeft op sport (publieke en commerciële media-instellingen)
 • dat het karakter van een spel heeft, met uitzondering van media-aanbod van culturele en educatieve aard dat mede het karakter van een spel heeft (publieke en commerciële media-instellingen)
 • dat bestaat uit reclame- en telewinkelboodschappen, inclusief omlijsting, en zelfpromotie (publieke en commerciële media-instellingen)
 • dat van kerkelijke of geestelijke aard is, van politieke partijen en de overheid (alleen bij publieke media-instellingen)
 • dat bestaat uit teletekst (publieke en commerciële media-instellingen) en
 • dat bestaat uit stilstaande beelden (allen bij commerciële media-instellingen)

Bij Nederlands- en Friestalige producties blijft buiten beschouwing media-aanbod:

 • dat bestaat uit reclame- en telewinkelboodschappen, inclusief omlijsting (publieke media-instellingen) en
 • programma-aanbod dat van kerkelijke of geestelijke aard is, van politieke partijen en de overheid (publieke media-instellingen)

Bij ondertiteling blijft buiten beschouwing media-aanbod:
dat bestaat uit reclame- en telewinkelboodschappen, inclusief omlijsting (publieke en commerciële media-instellingen).

Rapportage

Het Commissariaat voor de Media verzoekt de omroepen in het eerste kwartaal van een jaar te rapporteren over de toegepaste programmaquota in het voorafgaande jaar (NPO) of de twee voorafgaande jaren (regionale publieke omroepen en commerciële televisiekanalen met een technisch bereik van ten minste 75 procent van de Nederlandse huishoudens of een landelijk marktaandeel van ten minste 0,3 procent). De rapportage over 2017-2018 dient uiterlijk 31 maart 2019 aan het Commissariaat voor de Media te worden toegezonden. Dit kan via cvdm@cvdm.nl.

Het rapporteren van de programmaquota kan via de volgende rapportageschema’s:

Steekproefweken 2017, 2018 en 2019

De volgende weken aangewezen als steekproefweken, zoals bedoeld in artikel 19, vijfde lid, van de Beleidsregels:

2017
zaterdag 4 tot en met vrijdag 10 februari 2017
zaterdag 6 tot en met vrijdag 12 mei 2017
zaterdag 9 tot en met vrijdag 15 september 2017
zaterdag 11 tot en met vrijdag 17 november 2017

2018
zaterdag 17 tot en met vrijdag 23 maart 2018
zaterdag 2 tot en met vrijdag 8 juni 2018
zaterdag 22 tot en met vrijdag 28 september 2018
zaterdag 3 tot en met vrijdag 9 november 2018

2019
zaterdag 2 tot en met vrijdag 8 februari 2019
zaterdag 18 tot en met vrijdag 24 mei 2019
zaterdag 7 tot en met vrijdag 13 september 2019
zaterdag 16 tot en met vrijdag 22 november 2019

Ontheffing

Ontheffing programmaquota EU
In bijzondere gevallen kan het Commissariaat tijdelijk gedeeltelijke ontheffing verlenen ten aanzien van het percentage Europese producties. Het quotum mag dan niet lager uitkomen dan tien procent. In zulke gevallen dient de verzoeker aan het Commissariaat aannemelijk te maken dat sprake is van een bijzonder geval.

Ontheffing Nederlands- of Friestalige producties
In bijzondere gevallen kan het Commissariaat een omroep geheel of gedeeltelijk ontheffing verlenen van het voorgeschreven quotum. Het Commissariaat kan aan een ontheffing voorschriften verbinden. Ook hier dient de verzoeker aan het Commissariaat aannemelijk te maken dat sprake is van een bijzonder geval.

Overzicht

Onderstaand schema geeft de beoordeling op hoofdlijnen. Er spelen diverse factoren een rol bij de beoordeling of een televisieprogrammakanaal (verder: kanaal) wel of niet aan de quota bepalingen moet voldoen. Ook zijn er uitzonderingen welke programma’s wel of niet meegeteld worden voor de berekening. Zo worden verschillende programmacategorieën buiten beschouwing gelaten. Daarom verwijzen wij u voor gedetailleerde informatie naar de wet- en regelgeving.

We onderscheiden zeven categorieën kanalen met elk hun eigen verplichtingen.

 1. Landelijke publieke media-instelling: algemene kanalen (NL 1, 2 en 3)
 2. Landelijke publieke media-instelling: themakanalen
 3. Regionale media-instelling: alle televisiekanalen
 4. Commerciële media-instellingen: kanalen ≥ 0.3% marktaandeel en ≥ 75% bereik
 5. Commerciële media-instellingen: kanalen ≥ 0.3% marktaandeel maar ≤ 75% bereik
 6. Commerciële media-instellingen: kanalen ≤ 0.3% marktaandeel maar ≥ 75% bereik
 7. Commerciële media-instellingen: kanalen ≤ 0.3% marktaandeel en ≤ 75% bereik
Tabel met minimum aandelen Europese Nederlands en Friestalige producties en Nederlands en Friestalige producties voorzien van ondertiteling

Download de afbeelding

Meer informatie

Meer informatie over de programmaquota en ontheffingsregels is te vinden in de Beleidsregel programmaquota.

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen.