bg-img
stripes

In bijzondere gevallen kan het Commissariaat voor de Media tijdelijk gedeeltelijke ontheffing verlenen voor de programmaquota.

Ontheffing programmaquota EU

Ten aanzien van het percentage Europese producties mag het quotum niet lager uitkomen dan tien procent. Is dat het geval dan dient de verzoeker aannemelijk te maken dat sprake is van een bijzonder geval.

Ontheffing Nederlands- of Friestalige producties

In bijzondere gevallen kan een omroep geheel of gedeeltelijk ontheffing krijgen van het voorgeschreven quotum. Aan een ontheffing kunnen voorschriften worden verbonden. Ook hier dient de verzoeker aannemelijk te maken dat sprake is van een bijzonder geval.

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen.