bg-img
stripes

Als mensen zelf kunnen kiezen wanneer en wat ze kijken uit een selectie van media-aanbod spreken we van een commerciële mediadienst op aanvraag (cmoa).

Dit media-aanbod bestaat uit bewegend beeld (films of video’s) of geluidsfragmenten. Een cmoa moet binnen twee weken na aanvang zijn aangemeld bij het Commissariaat. Jaarlijks betaalt de cmoa toezichtskosten.

Aanmelden

In principe mag iedere natuurlijke of rechtspersoon een commerciële mediadienst of aanvraag verzorgen, mits deze:

  • onder de bevoegdheid van Nederland valt
  • meerderjarig is
  • geen landelijke, regionale of lokale publieke media-instelling is.

Een commerciële media-instelling dient een mediadienst op aanvraag binnen twee weken na aanvang aan te melden bij het Commissariaat voor de Media. Dit kan door onderstaand formulier volledig in te vullen en te mailen naar cvdm@cvdm.nl.

Om een eerste inschatting te maken of u uw videodienst als commerciële mediadienst op aanvraag dient aan te melden, kunt u de beslisboom volgen.

Het Commissariaat voor de Media toetst of de aangemelde dienst daadwerkelijk een commerciële mediadienst op aanvraag is op basis van de Mediawet 2008. Als dat het geval is, wordt de mediadienst opgenomen in een register. Dit register kunt u vinden onderaan de pagina besluiten en is onderdeel van het Register Commerciële Media-instellingen.

In de brochure Commerciële mediadiensten op aanvraag kunt u onder meer lezen:

  • welke gegevens het Commissariaat voor de Media van u nodig heeft
  • aan welke regels op het gebied van reclame, sponsoring en programmaquota de mediadienst moet voldoen
  • hoe de aanbieder van de commerciële mediadienst op aanvraag dient te rapporteren over de Europese producties

Europese producties

Voor aanbieders van commerciële mediadiensten op aanvraag geldt een inspanningsverplichting om de vervaardiging van en toegang tot Europese producties te bevorderen. Hierover moet periodiek worden gerapporteerd. Hierbij dient het Rapportageformulier Europese producties commerciële mediadiensten op aanvraag te worden gebruikt.

Toezichtskosten

Media-instellingen die commerciële mediadiensten op aanvraag verzorgen, zijn jaarlijks voor elke mediadienst een bedrag van € 200 (plus indexering) aan toezichtskosten aan het Commissariaat voor de Media verschuldigd. De hoogte van het bedrag is vastgesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Media-instellingen die in het register zijn opgenomen, ontvangen na afloop van elk kalenderjaar een factuur van het Commissariaat voor de Media.

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen.