Overslaan en naar de inhoud gaan
Achtergrond afbeelding LED scherm

Een aanvraag voor aanwijzing als lokale publieke media-instelling kan per post of via e-mail worden ingediend bij het Commissariaat voor de Media.

De aanvraag moet ondertekend zijn. Voor het indienen van een aanvraag kunt u gebruik maken van het aanvraagformulier lokale omroep. Vul het formulier in en mail dit naar aanwijzing@cvdm.nl of verstuur het naar Commissariaat voor de Media, Postbus 1426, 1200 BK Hilversum

Er zijn vijf verschillende soorten aanvragen.

Aanvraag door zittende omroep

Als een omroep al een aanwijzing heeft en die aansluitend voor vijf jaar wil hernieuwen, moet de omroep uiterlijk zes maanden voor het einde van de lopende aanwijzing een nieuwe aanvraag voor een aanwijzing indienen bij het Commissariaat.

Aanvraag door nieuwe omroep

Nieuwe omroepen die willen worden aangewezen als lokale omroep in een gemeente waar al een lokale omroep is aangewezen, worden verzocht om uiterlijk zes maanden voor het einde van de aanwijzing van de zittende lokale omroep een aanvraag in te dienen.

Aanvraag vanwege geen lokale omroep aanwezig

Als er in een gemeente nog geen lokale omroep is aangewezen, kan op elk gewenst moment een aanvraag worden ingediend.

Aanvraag voor gebiedsuitbreiding

Een aanvrager met al een aanwijzing voor een lokale omroep in een gemeente kan gebiedsuitbreiding aanvragen. De aanvrager wordt verzocht de aanvraag voor de nieuwe gemeente tegelijk te doen met de aanvraag voor de hernieuwde aanwijzing in de huidige gemeente.

Aanvraag vanwege gemeentelijke herindeling

Een bijzondere situatie ontstaat bij een gemeentelijke herindeling. In dat geval vervalt de aanwijzing van de bestaande lokale omroep(en) in de betreffende gemeenten en moet een aanwijzingsprocedure voor de nieuw ontstane gemeente worden gestart.

Het Commissariaat neemt twaalf maanden voor de voorgenomen datum van herindeling contact op met de betrokken omroepen en met de betreffende gemeenten. Aan de omroepen wordt gevraagd een aanvraag voor te bereiden voor de nieuwe gemeente.

Als de aanwijzingsperiode zes maanden vóór de datum van de gemeentelijke herindeling afloopt, houdt het Commissariaat de ingediende aanvraag wegens bijzondere omstandigheden aan. Dat gebeurt tot achttien weken vóór 1 januari, de datum waarop gemeentelijke herindelingen van kracht worden.

Aangezien bij gemeentelijke herindeling geen nieuwe omroep kan worden aangewezen, staat het Commissariaat toe dat de bestaande lokale omroep blijft of bestaande lokale omroepen blijven uitzenden tot aan het moment dat het nieuwe besluit kan worden genomen.

Welke stukken moet u indienen bij de aanvraag

U moet voor de aanvraag in elk geval de volgende stukken inleveren:

  • een exemplaar van de notarieel vastgelegde statuten;
  • een overzicht van de belangrijkste maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen in de gemeente, van waaruit de leden van het programmbeleidbepalend orgaan (pbo) worden benoemd;
  • een overzicht van de leden van het pbo;
  • een aanduiding van het gebied waarbinnen het media-aanbod zal worden verspreid.

Overleg met het gemeentebestuur

Het is aan te raden om vóór het samenstellen van het pbo contact op te nemen met het gemeentebestuur. De gemeente kan aangeven welke stromingen in ieder geval een stem moeten hebben in het pbo. In veel gevallen heeft de gemeente hierover bepalingen vastgesteld in haar mediabeleid.

Samenstelling van het pbo bij een aanvraag voor meerdere gemeenten

De Mediawet 2008 biedt de mogelijkheid dat een lokale omroep media-aanbod verzorgt voor meerdere gemeenten. In dat geval is het raadzaam om vóór het samenstellen van het pbo in overleg te treden met de gemeentebesturen van alle betreffende gemeenten. Uiteindelijk adviseren deze gemeenteraden gezamenlijk het Commissariaat voor de Media over de aanvraag en dus ook over de vraag of het pbo representatief is.

Onvolledige aanvraag

Ook als de aanvraag onvolledig is, stuurt het Commissariaat voor de Media de aanvraag voor advies door naar de gemeenteraad. Het Commissariaat voor de Media laat dan tegelijkertijd weten aan de aanvrager dat de aanvraag moet worden aangevuld. Als de aanvraag niet, niet volledig, of niet op tijd wordt aangevuld, kan dat tot gevolg hebben dat de gemeenteraad een negatief advies geeft. Overigens kan de gemeenteraad ook zelf aanvullende informatie bij de aanvrager(s) inwinnen.

Het Commissariaat voor de Media kan geen aanwijzing verlenen op basis van een onvolledige aanvraag. Zorg er dus voor dat de aanvraag niet alleen tijdig wordt ingediend, maar dat die ook volledig is.

Wijzigingen doorgeven

Als na het indienen van de aanvraag wijzigingen plaatsvinden bij een lokale omroep, dan moet het Commissariaat voor de Media zo snel mogelijk op de hoogte worden gesteld. Het Commissariaat voor de Media stelt de gemeenteraad die over de aanvraag advies uitbrengt op de hoogte van de wijzigingen.

Dit geldt bijvoorbeeld voor wijzigingen in:

  • de statuten;
  • de samenstelling van het bestuur;
  • de samenstelling van het programmabeleidbepalend orgaan (pbo);
  • de rechtsvorm (vereniging of stichting);
  • het correspondentieadres.
Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen.