Overslaan en naar de inhoud gaan
Achtergrond afbeelding LED scherm

Het Commissariaat voor de Media stuurt aanvrager door naar de betrokken gemeenten.

Op grond van de Mediawet 2008 brengt de gemeenteraad van de betrokken gemeente(n) advies aan het Commissariaat voor de Media uit over de vraag of de aanvrager aan de mediawettelijke vereisten voldoet. Indien sprake is van meerdere aanvragers, wordt de gemeenteraad verzocht ook een zogenaamd voorkeursadvies uit te brengen.

Het Commissariaat voor de Media vindt de gemeenteraad hét aangewezen orgaan om een weloverwogen, onderbouwde en gemotiveerde keuze te maken welke omroep voor haar gemeente het best de lokale media-opdracht kan vervullen.

Het Commissariaat voor de Media toetst of het advies zorgvuldig tot stand is gekomen en deugdelijk is gemotiveerd. Dit is een terughoudende toets. Het Commissariaat voor de Media gaat in principe uit van de juistheid van het advies van de gemeenteraad en neemt dit advies over.

Voor meer informatie over de adviezen van de gemeenteraad, zie de subpagina gemeente.

Voor meer informatie over de tijdslijnen en stappen in de procedure, zie de subpagina tijdslijn aanwijzingsprocedure.

Procedure bij één aanvrager

Als sprake is van een negatief advies, wordt de aanvrager in de gelegenheid gesteld een zienswijze bij het Commissariaat voor de Media in te dienen. Als het advies van de gemeenteraad incompleet is of toelichting behoeft, verzoekt het Commissariaat voor de Media de gemeenteraad om aanvulling of toelichting. Nadat het advies van de gemeenteraad compleet is en een eventuele zienswijze is ontvangen, gaat het Commissariaat voor de Media in principe tot besluitvorming over.

Procedure bij meerdere aanvragers

Als het advies van de gemeenteraad incompleet is of toelichting behoeft, verzoekt het Commissariaat voor de Media de gemeenteraad om aanvulling of toelichting. Nadat het advies van de gemeenteraad compleet is, vraagt het Commissariaat voor de Media zienswijze op. Daarna gaat het Commissariaat voor de Media in principe tot besluitvorming over.

Ingangsdatum besluit

In de meeste gevallen geldt de aanwijzing vanaf de eerste dag na het einde van de vorige aanwijzing.

Als voor een gemeente voor het eerst een lokale omroep wordt aangewezen (uitgezonderd gemeentelijke herindeling), bij tussentijdse gebiedsuitbreiding, of wanneer de aanwijzing aan een andere dan de zittende lokale omroep wordt gegund, dan geldt de datum van het besluit van het Commissariaat voor de Media over de aanwijzing als de aanvangsdatum van de aanwijzing voor die gemeente(n).

Bezwaar

Zowel de aanvrager als de gemeenteraad kunnen bezwaar maken tegen het besluit van het Commissariaat voor de Media om wel of geen aanwijzing te geven. Het bezwaar moet worden ingediend zes weken vanaf de dag nadat het besluit aan de lokale omroep is bekendgemaakt.

Afbouw of overdracht van activiteiten afgewezen omroep

Soms wordt een nieuwe lokale omroep aangewezen waarbij de zittende omroep wordt afgewezen. Om ervoor te zorgen dat in dat geval de uitzendingen in de gemeente wel doorgaan, moeten door de gemeente afspraken worden gemaakt over de afbouw dan wel overdracht van de activiteiten van de vertrekkende omroep.

Aanvragen vergunning etherfrequentie

Vraag ook een vergunning aan voor een etherfrequentie bij het Agentschap Telecom. Zonder etherfrequentie kan een lokale omroep niet uitzenden. Op grond van het aanwijzingsbesluit van het Commissariaat voor de Media verleent het Agentschap Telecom de lokale omroep een vergunning voor het gebruik van een etherfrequentie. Meer informatie over dit proces staat op de website van het Agentschap Telecom.

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen.