Overslaan en naar de inhoud gaan
Achtergrond afbeelding LED scherm

Na ontvangst van het advies van de gemeenteraad controleert het Commissariaat of alle relevante stukken beschikbaar zijn en of het advies een eenduidige en duidelijke conclusie trekt over de representativiteit van het programmabeleidbepalende orgaan (pbo). Oftewel, is het pbo representatief ja of nee.

Bij onduidelijkheden neemt het Commissariaat contact op met de gemeente. Het Commissariaat treedt niet in de ‘couleur locale’ van de gemeente en acht de gemeenteraad in die zin hét aangewezen orgaan om een weloverwogen, onderbouwde en gemotiveerde keuze te maken bij de vraag welke omroep voor haar gemeente het best de lokale mediaopdracht kan vervullen.

Commissariaat toetst gemeentelijk advies

Het Commissariaat toetst of het advies van de gemeenteraad op een zorgvuldige manier tot stand is gekomen en of het door de gemeenteraad deugdelijk wordt gemotiveerd.

Het Commissariaat beoordeelt of de gemeenteraad in redelijkheid tot het advies over de representativiteit van het pbo heeft kunnen komen en of dat advies helder en duidelijk is. Bij meerdere aanvragers kijkt het Commissariaat ook naar de verantwoording in het aanvullend advies. Hebben partijen ruimte gekregen hun aanvraag toe te lichten bij de gemeenteraad? Zijn alle relevante stukken betrokken bij het advies en/of hebben partijen een zienswijze kunnen indienen voordat de gemeenteraad het aanvullende advies heeft uitgebracht?

Het Commissariaat gaat uit van de juistheid van het advies van de gemeenteraad en neemt dit advies na de toetsing in principe over. Als er op basis van de beschikbare stukken of om een andere reden twijfel bestaat aan de juistheid (zorgvuldigheid en/of deugdelijke motivering) van het advies, kan het Commissariaat aan de gemeenteraad vragen een aanvulling op het advies te geven of zelfs een compleet nieuw advies uit te brengen.

Afwijken van advies gemeenteraad

Alhoewel het Commissariaat over het algemeen het advies van de gemeenteraad overneemt, behoudt het Commissariaat zich het recht om af te wijken van het (aanvullende) advies van de gemeenteraad. Dit kan het Commissariaat ook doen als het advies zorgvuldig tot stand is gekomen en deugdelijk is gemotiveerd.

Het Commissariaat kan het advies bijvoorbeeld naast zich neerleggen als blijkt dat de redactionele onafhankelijkheid van een lokale omroep in het geding is. De lokale omroep moet niet alleen zelfstandig en onafhankelijk van de gemeente kunnen opereren. Ook toetst het Commissariaat op basis van de ingediende financiële verantwoording of de omroep zich houdt aan het mediawettelijke principe van non-commercialiteit. Commerciële verwevenheid is niet toegestaan en kan leiden tot het besluit een omroep niet aan te wijzen. Ook bij een (zeer waarschijnlijk) faillissement van de lokale omroep kan het voorkomen dat het Commissariaat geen aanwijzing verleent.

Voordat het Commissariaat een besluit tot afwijzing van een aanvraag neemt, wordt de aanvrager schriftelijk om een zienswijze gevraagd.

Ingangsdatum besluit

In de meeste gevallen geldt het besluit en daarmee de aanwijzing vanaf de eerste dag na het einde van de vorige aanwijzing. De datum van het besluit geldt als de aanvangsdatum van de aanwijzing voor die gemeente(n) als voor een gemeente voor het eerst een lokale omroep wordt aangewezen (uitgezonderd gemeentelijke herindeling), bij tussentijdse gebiedsuitbreiding of wanneer de aanwijzing aan een andere dan de zittende lokale omroep wordt gegund.

Bezwaar

Zowel de aanvrager als de gemeenteraad kunnen bezwaar maken tegen het besluit van het Commissariaat om wel of geen aanwijzing te geven. Het bezwaar moet worden ingediend zes weken vanaf de dag nadat het besluit aan de lokale omroep is bekendgemaakt.

Afbouw of overdracht van activiteiten

Soms wordt een nieuwe lokale omroep aangewezen waarbij de zittende omroep wordt afgewezen. Om ervoor te zorgen dat de uitzendingen in de gemeente wel doorgaan, moeten afspraken door de gemeente worden gemaakt over de afbouw dan wel overdracht van de activiteiten van de vertrekkende omroep.

Het gemeentebestuur en de omroepen moeten dit proces samen vormgeven. Dat kan ingewikkeld zijn, aangezien aanvankelijke pogingen van de gemeente om de aanvragers te laten samengaan geen resultaat hebben opgeleverd. Het is niettemin van belang dat er tijdig afspraken worden gemaakt over het moment en de vorm van afbouw en overdracht, zodat zo snel mogelijk na de aanwijzing van een nieuwe omroep de feitelijke overdracht kan starten. Het Commissariaat adviseert het gemeentebestuur in dit proces een proactieve rol te kiezen.

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen.