Overslaan en naar de inhoud gaan
Achtergrond afbeelding LED scherm

De aanwijzing als lokale omroep brengt een aantal rechten en plichten met zich mee.

Zo gelden er regels voor dienstbaarheid, reclame en sponsoring, productie en inhoud van het media-aanbod, content uitwisseling, uitbesteding van activiteiten, nevenactiviteiten en de financiële verantwoording. Een nadere uitleg van deze mediawettelijke regels staat in de brochure Publieke lokale media-instellingen en de Mediawet.

Let op!

De nieuwe aanwijzingsprocedure is van kracht sinds 1 april 2016. Het modelreglement pbo van 24 februari 2009 en alle overige voorschriften over de samenstelling van het pbo, zoals bijvoorbeeld in de brochure Publieke lokale media-instellingen en de Mediawet, zijn vanaf 1 april 2016 komen te vervallen.

Gemeente bekostigt lokale omroep

Sinds 2010 dragen de gemeenten zorg voor de bekostiging van de lokale omroep. Zij vergoeden de kosten die rechtstreeks verband houden met het verzorgen van een lokaal toereikend media aanbod. Voor de hoogte van de bekostiging geldt een richtlijn. Het niveau van bekostiging is een zaak tussen gemeente en omroep, zij moeten daar onderling nadere afspraken over maken. Meer informatie hierover staat op de website van de VNG.

Onafhankelijk gemaakte programma’s

Ook al bekostigt de gemeente de lokale omroep, de gemeente mag zich niet bemoeien met de inhoud of vorm van het media-aanbod. De gemeente mag de lokale omroep ook niet gebruiken als verlengstuk voor zijn communicatiestrategie. De gemeente mag dan ook bijvoorbeeld niet eisen in programma’s als bekostiger te worden genoemd.

Commissariaat voor de Media en gemeente houden doorlopend toezicht

Het Commissariaat voor de Media ziet erop toe dat de lokale omroep de Mediawet 2008, het Mediabesluit 2008, en de Mediaregeling 2008 naleeft. Dat toezicht betreft de financiële verantwoording, het media-aanbod en het algemeen functioneren van de omroep. Zo ziet het Commissariaat voor de Media er onder meer op toe dat de lokale omroep niet dienstbaar is aan het maken van winst door derden.

Om te komen tot een uniforme financiële verslaggeving heeft het Commissariaat voor de Media het Handboek Financiële Verantwoording Publieke Lokale Media-instellingen opgesteld, dat als richtlijn dient voor de lokale omroep. De OLON en de VNG hebben meegewerkt aan de totstandkoming van het Handboek. Het Handboek schrijft onder meer voor welke informatie aan het Commissariaat voor de Media moet worden aangeleverd. Deze financiële informatie moet na afloop van het boekjaar, uiterlijk voor 1 juni, aan het Commissariaat voor de Media worden gestuurd.

In het financiële toezicht op de lokale omroep heeft ook de gemeente een taak. De financiële controle die het gemeentebestuur uitoefent, dient een ander doel dan het financieel toezicht door het Commissariaat voor de Media. Het gemeentebestuur is belast met de jaarlijkse toetsing van de jaarrekening en controleert of de ter beschikking gestelde gelden doelmatig en doeltreffend zijn besteed. Ook toetst de gemeente of aan de gestelde bekostigingsvoorwaarden is voldaan. In dit kader kan het gemeentebestuur de lokale omroep vooraf om een begroting van de voorgenomen activiteiten vragen.

Wijzigingen doorgeven

Als wijzigingen plaatsvinden bij een lokale omroep, dan moet het Commissariaat voor de Media zo snel mogelijk op de hoogte worden gesteld.

Dit geldt bijvoorbeeld voor wijzigingen in:

  • de statuten;
  • de samenstelling van het bestuur;
  • de samenstelling van het programmabeleidbepalend orgaan (pbo);
  • de rechtsvorm (vereniging of stichting);
  • het correspondentieadres.
Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen.