Overslaan en naar de inhoud gaan
Achtergrond afbeelding LED scherm

De afgelopen jaren hebben sociale media een grote vlucht genomen.

Met name onder jongeren vindt een duidelijke verschuiving plaats van gebruik van de meer traditionele media naar sociale media. De invloed van sociale media is daarmee aanzienlijk toegenomen.

Op Europees niveau is in 2020 een richtlijn gewijzigd waardoor ook video-uploaders op social mediakanalen onder de regels kunnen vallen. Alle Europese landen dienen daar in hun land invulling aan te geven. In Nederland is de Mediawet hiervoor aangepast, waardoor de regels die eerder alleen voor traditionele media-instellingen golden, nu ook (kunnen) gelden voor video-uploaders. Doordat deze nieuwe groep afwijkt van de meer traditionele media en onder bestaande wetgeving komt te vallen, is het niet geheel duidelijk wie zich waaraan moest houden. Het Commissariaat voor de Media heeft daarom, na overleg met de markt, criteria bepaald wie van de video-uploaders onder actief toezicht komt te staan. Dat is vastgelegd in de Beleidsregel kwalificatie CMOA’s 2022.

Door de in deze beleidsregel vastgestelde criteria focust het toezicht zich vooralsnog op de meer invloedrijke video-uploaders. Met de criteria zoeken we de balans tussen het belang van de kijker en de (financiële) lasten voor de video-uploader. Zo vallen video-uploaders met een groot bereik wel onder toezicht en video-uploaders die weinig bereik hebben en slechts af en toe een filmpje plaatsen niet.

Maar ook als je niet onder actief toezicht valt, is aandacht voor deze regels van belang. Hou rekening met de belangen van het algemene publiek en met jeugdige kijkers in het bijzonder en wees helder over commerciële boodschappen.

Geleidelijke invoering op basis van praktijkervaring

De wettelijke regels voor video-uploaders en het toezicht daarop zijn nieuw. Alle Europese landen bekijken hoe de regels het beste kunnen worden vormgegeven. Nederland is één van de landen die hierin vooroploopt. De Beleidsregel kwalificatie CMOA’s 2022 die per 1 juli 2022 geldt, is een eerste stap. De Beleidsregel bevat vijf criteria op basis waarvan wordt bepaald of een video-uploader al dan niet onder actief toezicht komt te staan. De grenswaarden op de verschillende criteria liggen hoog, waardoor vooralsnog slechts een beperkte groep video-uploaders onder actief toezicht komt te staan. Op basis van de ervaringen die we in Nederland opdoen alsook de ervaringen elders in Europa, bepalen we of en zo ja hoe de grenswaarden worden aangepast, zodat een grotere groep video-uploaders onder actief toezicht komt te staan. We kiezen voor een geleidelijke invoering op basis van praktijkervaring dus. Daarbij blijven we de balans zoeken tussen het belang van de kijker en de administratieve en financiële belasting van de video-uploader.

Bestaande en nieuwe regels voor video-uploaders

Het is overigens niet nieuw dat video-uploaders zich aan wettelijke regels moeten houden. Behalve de Mediawet en de daarbij behorende Beleidsregels van het Commissariaat voor de Media zijn er namelijk ook andere wetten en regels van toepassing voor video-uploaders.

Als je bijvoorbeeld reclameboodschappen opneemt in je video, moet je je houden aan de Nederlandse Reclame Code van de Stichting Reclame Code. Daarnaast gelden regels ter bescherming van de economische en financiële belangen van de consument. Bijvoorbeeld de Wet handhaving consumentenbescherming, waarop de Autoriteit Consument & Markt toezicht uitoefent, en de Wet op het financieel toezicht, waarop de Autoriteit Financiële Markten toezicht houdt. Ook het strafrecht stelt grenzen aan wat je kunt zeggen en doen in je video’s. Zo is het aanzetten tot geweld of haat, het uitlokken van een terroristisch misdrijf en discriminatie strafbaar.

Branchevereniging voor datagedreven marketing, sales en service (DDMA) biedt een overzicht van de verschillende regels voor video-uploaders op de site www.influencerregels.com.

Checken of je onder toezicht valt? Ga verder naar: Video-uploader registreren.

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen.