Beleidsregels bestuurlijke boetes vaste boekenprijs

De Wet op de vaste boekenprijs kent aan het Commissariaat voor de Media de bevoegdheid toe sanctiemaatregelen te treffen.

Onder afweging van de betrokken belangen kan het Commissariaat voor de Media reageren op een overtreding van een bij of krachtens de Wet of de vaste boekenprijs en de Algemene wet bestuursrecht gesteld voorschrift. Het Commissariaat voor de Media kan overgaan tot het opleggen van een sanctie met de bedoeling de overtreder in zijn belangen te treffen. Daarnaast kan het Commissariaat voor de Media een herstelsanctie (last onder dwangsom) opleggen om een overtreding te voorkomen en/of een herhaling en/of voortzetting van die overtreding te voorkomen. Dit is vastgelegd in de Beleidsregels bestuurlijke boetes vaste boekenprijs 2019.