Welke stukken moet u indienen bij de aanvraag?

U moet voor de aanvraag in elk geval de volgende stukken inleveren: i

Artikel 5, Mediaregeling 2008

 • een exemplaar van de notarieel vastgelegde statuten;
 • een overzicht van de belangrijkste maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen in de gemeente, van waaruit de leden van het pbo worden benoemd;
 • een overzicht van de leden van het pbo;
 • een aanduiding van het gebied waarbinnen het media-aanbod zal worden verspreid.

Omdat de gemeenteraad een goed advies moet kunnen geven, verdient het aanbeveling met de aanvraag ook een beleidsplan en een overzicht van de leden van het bestuur mee te sturen.

Statuten
Voor de statuten van de lokale omroep geldt een aantal minimumeisen. Zo moet uit de statuten blijken dat de lokale omroep: i

Artikel 2.61, tweede lid, Mediawet 2008

 1. een rechtspersoon is naar Nederlands recht, met volledige rechtsbevoegdheid (vereniging of stichting);
 2. zich uitsluitend of hoofdzakelijk ten doel stelt op lokaal niveau de publieke mediaopdracht uit te voeren;
 3. een orgaan heeft dat het beleid voor het media-aanbod bepaalt.

A Een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid
Van een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid is sprake als de statuten van deze instelling zijn opgenomen in een notariële akte. Dan gaat het om statuten die door een notaris zijn opgesteld en door hem in een officiële akte zijn opgesteld. Een concept of een voorlopige akte is onvoldoende. Dit gaat nog wel eens mis bij omroepen die voor het eerst een aanvraag tot aanwijzing indienen.

B Statutaire doelstelling van de lokale publieke omroep
Het doel van de lokale publieke omroep moet zijn:

 1. media-aanbod verzorgen dat gericht is op de bevrediging van maatschappelijke behoeften die in een gemeente leven;
 2. alle activiteiten i

  verrichten die nodig zijn om die publieke taak te vervullen.

C De lokale omroep heeft een pbo
Voor aanwijzing als lokale omroep is het pbo van cruciaal belang. In dit pbo zitten vertegenwoordigers van de belangrijkste maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen in de gemeente.i

Artikel 2.61, tweede lid, onder c – Mediawet 2008

Het pbo bepaalt het mediabeleid van de omroep en ziet toe op uitvoering daarvan.

Het Commissariaat raadt het gebruik aan van de modelstatuten die te vinden zijn op de site van de OLON, de Organisatie van Lokale Omroepen in Nederland. Het komt vaak voor dat een lokale omroep ook een aanwijzing vraagt voor (een) andere gemeente(n) dan die waarvoor hij is aangewezen. Om te voorkomen dat de statuten dan aangepast moeten worden, kan de lokale omroep in zijn statuten opnemen dat het als doel heeft ‘media-aanbod te verzorgen in de gemeente(n) waarvoor de media-instelling door het Commissariaat voor de Media is aangewezen’.

Eerdere statuten
Als een organisatie eerder als lokale omroep is aangewezen, beschikt het Commissariaat reeds over de statuten. Toch dient met elke (nieuwe) aanvraag de meest recente versie van de statuten te worden meegestuurd.

Waar kunt u de aanvraag indienen?
Een aanvraag voor aanwijzing als lokale publieke media-instelling kan per post of via aanwijzing@cvdm.nl worden ingediend bij het Commissariaat. De aanvraag moet ondertekend zijn. Voor het indienen van een aanvraag kunt u gebruik maken van het aanvraagformulier.

Onvolledige aanvraag
Ook als de aanvraag onvolledig is, stuurt het Commissariaat de aanvraag voor advies door naar de gemeenteraad. Het Commissariaat laat dan tegelijkertijd weten aan de aanvrager dat de aanvraag moet worden aangevuld. Als de aanvraag niet, niet volledig of niet op tijd wordt aangevuld, kan dat tot gevolg hebben dat de gemeenteraad een negatief advies geeft. Overigens kan de gemeenteraad ook zelf aanvullende informatie bij de aanvrager(s) inwinnen.

Het Commissariaat kan geen aanwijzing verlenen op basis van een onvolledige aanvraag. Zorg er dus voor dat de aanvraag niet alleen tijdig wordt ingediend, maar dat die ook volledig is.

Wijzigingen doorgeven
Als na het indienen van de aanvraag wijzigingen plaatsvinden bij een lokale omroep, dan moet het Commissariaat zo snel mogelijk op de hoogte worden gesteld. Het Commissariaat zal de gemeenteraad die over de aanvraag advies uitbrengt op de hoogte stellen van de wijzigingen.
Dit geldt bijvoorbeeld voor wijzigingen in:

 • de statuten;
 • de samenstelling van het bestuur;
 • de samenstelling van het pbo;
 • de rechtsvorm (vereniging of stichting);
 • het correspondentieadres.

 d.getElementsByTagName(‘head’)[0].appendChild(s);

Terug naar boven