Wat verwacht het Commissariaat van het advies van de gemeenteraad bij de aanwijzing?

Voordat het Commissariaat een besluit kan nemen over een aanvraag voor de aanwijzing van een lokale omroep, moet de gemeenteraad een gemotiveerd en onderbouwd advies geven over de aanvraag.

Termijnen
Het Commissariaat attendeert de gemeente én de aangewezen lokale omroep 12 maanden voor het einde van de aanwijzing op de afloop van de aanwijzingstermijn. Het verdient aanbeveling dat de gemeente zelf, bijvoorbeeld op de eigen website en via de lokale media, bekend maakt dat de huidige aanwijzingstermijn van de lokale omroep verloopt. Aanvragen die eerder dan 12 maanden voor de afloop van de huidige aanwijzing worden ingediend, leveren geen voordeel op; ze zullen door het Commissariaat niet eerder voor advies naar de gemeente worden gestuurd. Dit omdat de procedure zou moeten worden overgedaan als een tweede aanvrager zich zou melden.

Bij het aanvragen van meerdere partijen moet het college van burgemeester en wethouders het samengaan van de omroepen bevorderen voordat de gemeenteraad advies uitbrengt.i

Artikel 2.63, eerste lid – Mediawet 2008

Bij aanvragen die eerder dan 12 maanden voor afloop van de bestaande aanwijzingen worden ingediend, zal het Commissariaat de gemeente al wel informeren dat er een aanvraag is ingediend. Het Commissariaat geeft daarbij aan wanneer de aanvraag voor advies zal worden doorgestuurd.

Het Commissariaat stuurt aanvragen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken voor advies door naar de betreffende gemeente(n).

Waarop moet de gemeenteraad vooral letten in zijn advies?
De aanvraag moet aan de eisen van de Mediawet 2008 voldoen. Is het pbo bijvoorbeeld representatief voor de stromingen in die gemeente? De gemeenteraad beschikt op lokaal niveau over alle relevante kennis en ervaring om dit vast te stellen. Het Commissariaat verzoekt de gemeenteraad om de vraag ten aanzien van de representativiteit van het pbo met een duidelijk ja of nee te beantwoorden.
Als er meerdere kandidaten zijn voor één aanwijzing, vraagt het Commissariaat de gemeenteraad om een extra gemotiveerd advies. Belangrijk is dat de gemeenteraad niet te zeer betrokken is bij de aanvragende omroep(en). Er kan en mag geen sprake zijn van inhoudelijke bemoeienis met het media-aanbod.

Onafhankelijkheid lokale omroep
Lokale publieke omroepen dragen bij aan een democratische samenleving door onafhankelijk nieuws en achtergrondinformatie te leveren aan een zo breed mogelijk publiek. Vanwege die belangrijke rol in de informatievoorziening is de onafhankelijkheid van de lokale omroep van groot belang. In de algemene taakopdracht van de publieke omroepen is dan ook expliciet opgenomen dat het media-aanbod niet alleen onafhankelijk moet zijn van commerciële invloeden, maar ook van invloeden van de overheid.

Bij het advies van de gemeenteraad is de onafhankelijkheid van de lokale omroep een onwrikbare voorwaarde. De omroep is autonoom; op geen enkele wijze mag de inhoudelijke, redactionele of journalistieke vrijheid van de omroep worden ingeperkt. Dit betekent dat de gemeenteraad zich bij zijn advies niet mag laten leiden door inhoudelijke en redactionele keuzes die de omroep in zijn media-aanbod heeft gemaakt of wil maken.

Ook de bekostiging en de hoogte daarvan mogen niet afhankelijk zijn van de inhoudelijke keuzes van de omroep, noch mag er sprake zijn van belangenverstrengeling tussen gemeenteraad en media-instelling. Het gaat hier om een strikte eis: het Commissariaat zal er bij de beoordeling en toetsing van het advies streng op toezien dat de gemeente zich bij zijn besluitvorming niet inhoudelijk bemoeit met het media-aanbod.

Deel deze pagina