Advies over de aanvraag

Het Commissariaat neemt pas een besluit als de gemeenteraad heeft geadviseerd over de vraag of de lokale omroep voldoet aan de eisen die de Mediawet 2008 stelt.

Dit betekent dat de gemeenteraad in zijn advies de volgende vragen met een duidelijk ja of nee moet beantwoorden:

  • Is de lokale omroep een rechtspersoon naar Nederlands recht met volledige rechtsbevoegdheid? Met andere woorden: is het een stichting of een vereniging?
  • Stelt de lokale omroep zich ten doel op lokaal niveau de publieke mediaopdracht uit te voeren door media- aanbod te verzorgen dat is gericht op de bevrediging van maatschappelijke behoeften die in een gemeente leven?
  • Heeft de omroep een orgaan dat het beleid voor het media-aanbod bepaalt?
  • Is dit programmabeleidbepalende orgaan (pbo) representatief samengesteld?

Representativiteit van het pbo
In zijn advies aan het Commissariaat beantwoordt de gemeenteraad de vraag of het pbo al dan niet representatief is voor de belangrijkste stromingen binnen de gemeente. Het advies van de gemeenteraad spitst zich toe op de vraag of het pbo van de lokale omroep representatief is samengesteld. Het verdient aanbeveling dat een lokale omroep voor de samenstelling van het pbo kan aansluiten bij een door de gemeente geformuleerd (media)beleid, waarin de belangrijkste lokale stromingen in kaart zijn gebracht. De gemeenteraad moet met name de samenstelling van het pbo kritisch onderzoeken.

Dit kan bijvoorbeeld aan de hand van de volgende vragen:

  • Zijn de belangrijkste maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen in de gemeente vertegenwoordigd in het pbo?
  • Zijn de vertegenwoordigers representatief voor hun stroming? Met andere woorden: hebben de leden door ervaring en werkzaamheden een goede band met en aantoonbare kennis van die stroming? Staan zij binnen de gemeente bekend als representant van die stroming?
  • Zijn de leden zichtbaar en benaderbaar voor mensen en organisaties als lid van het pbo?
  • Kent het pbo een evenredige vertegenwoordiging naar leeftijd, geslacht, etnische afkomst en – indien relevant – geografische spreiding?

Ook de manier waarop pbo-leden zijn benaderd door de lokale omroep kan relevant zijn: zijn ze bijvoorbeeld voorgedragen door een organisatie of zijn ze op persoonlijke titel benaderd door een bestuurslid? Belangrijk is ook na te gaan of voor hen duidelijk is wat de taak van het pbo is en wat het pbo-lidmaatschap dus inhoudt.

Het Commissariaat verwacht van de gemeenteraad een gemotiveerd,  onderbouwd en duidelijk advies over de representativiteit van het pbo van de aanvrager: is het pbo wel of niet representatief en waarom?

Termijn voor het advies
De gemeenteraad moet zijn advies binnen 18 weken aan het Commissariaat toesturen. Deze termijn gaat in op het moment dat het Commissariaat de aanvraag heeft doorgestuurd naar de gemeente voor een advies van de gemeenteraad.  In de brief waarin het Commissariaat om advies vraagt, wordt de datum vermeld waarop het Commissariaat het advies uiterlijk moet hebben ontvangen. Het Commissariaat kan periodiek contact opnemen met de gemeente om te overleggen over de voortgang van het advies.

De termijn van 18 weken is van groot belang om vóór het aflopen van de lopende aanwijzingsperiode een besluit tot aanwijzing te nemen. De aanwijzing door het Commissariaat hangt nauw samen met de aanvraag van een vergunning voor een etherfrequentie bij Agentschap Telecom (hierna: AT). Zonder etherfrequentie kan een lokale omroep niet uitzenden. Bovendien vervalt de lopende aanwijzing van rechtswege nai

Artikel 2.65, eerste lid – Mediawet 2008

5 jaar: de aanwijzing kan niet worden verlengd en de einddatum kan niet worden opgeschort.


Welke stukken moet de gemeenteraad verder meesturen?
Behalve het advies over de aanwijzing (getekend raadsbesluit) ontvangt het Commissariaat in ieder geval de notulen van de raadsvergadering en het raadsvoorstel over het advies. Als er geen notulen van de raadsvergadering zijn gemaakt, dan moet de gemeenteraad aan het Commissariaat aangeven waar de raadsvergadering te beluisteren of te bekijken valt.

Kan de gemeenteraad ook op andere momenten advies uitbrengen?
De gemeenteraad moet tijdens de aanwijzingsperiode tenminste eenmaal aan het Commissariaat advies uitbrengen over de vraag of een aangewezen lokale publieke media-instelling naar zijn mening nog voldoet aan de eisen die daarvoor gelden. i

Artikel 2.66, eerste lid – Mediawet 2008

Als het Commissariaat door signalen of eigen waarneming ernstige twijfel heeft of het pbo nog wel representatief is, bijvoorbeeld omdat een aantal belangrijke leden ermee is opgehouden dan wel het pbo niet meer (of zeer beperkt) bijeenkomt, dan is het dus ook de vraag of de lokale omroep nog voldoet aan de Mediawet 2008. i
Zie de voorwaarden in artikel 2.61, tweede lid – Mediawet 2008

 Het Commissariaat zal in dat geval contact opnemen met het bestuur van de lokale omroep.

Als blijkt dat het pbo inderdaad niet meer representatief is, dan krijgt het bestuur van de omroep 4 maanden de tijd om orde op zaken te stellen. i

Artikel 2.67, tweede lid – Mediawet 2008

De gemeente wordt hierover geïnformeerd. Als dit leidt tot een nieuw of anders samengesteld pbo, dan zal het Commissariaat de gemeenteraad om tussentijds advies vragen over de nieuwe samenstelling. i
Artikel 2.66, tweede lid – Mediawet 2008

 Afhankelijk van het advies van de gemeenteraad kan het Commissariaat besluiten de aanwijzing te handhaven of in te trekken.

 

Deel deze pagina