Advies bij één aanvrager voor meerdere gemeenten

Een lokale omroep kan een aanvraag indienen voor aanwijzing in meer dan één gemeente. Er is dan sprake van zogenaamde streekvorming. Mede gelet op het beleid van OLON en VNG is de verwachting dat steeds meer omroepen zullen kiezen voor het bedienen van een streek in plaats van één gemeente. Zo’n aanvraag vraagt extra aandacht van de gemeenteraden voor het uit te brengen advies.

Het Commissariaat stuurt de aanvraag voor advies door naar de betrokken gemeenten en meldt expliciet dat sprake is van een aanvraag voor meerdere gemeenten. Het Commissariaat neemt pas een besluit als de gemeenteraden hebben geadviseerd over de vraag of de lokale omroep voldoet aan de eisen die de Mediawet 2008 stelt.

Dit betekent dat de gemeenteraad in zijn advies de volgende vragen met een duidelijk ja of nee moet beantwoorden:

  • Is de lokale omroep een rechtspersoon naar Nederlands recht met volledige rechtsbevoegdheid? Met andere woorden: is het een stichting of een vereniging?
  • Stelt de lokale omroep zich ten doel op lokaal niveau de publieke mediaopdracht uit te voeren door media- aanbod te verzorgen dat is gericht op de bevrediging van maatschappelijke behoeften die in een gemeente leven?
  • Heeft de omroep een orgaan dat het beleid voor het media-aanbod bepaalt?
  • Is dit programmabeleidbepalende orgaan (pbo) representatief samengesteld?


Representatief pbo bij aanvraag voor meerdere gemeenten
Bij een aanvraag voor meerdere gemeenten is het zaak voor de lokale omroep te streven naar een evenredige en evenwichtige verdeling van de leden van het pbo over die gemeenten. Zowel het aantal leden als de stromingen die zij vertegenwoordigen moeten evenredig zijn verdeeld over de gemeenten, waarbij ook sprake kan zijn van gemeentegrenzen overstijgende stromingen. Dat laatste zullen de gemeenteraden in hun advies ook moeten beoordelen.
Niet de feitelijke vestigingsplaats van de lokale omroep is dan van belang, maar het mogelijke bereik. De pbo-leden van een omroep die niet in de eigen gemeente woonachtig zijn, kunnen toch representatief zijn voor een bepaalde stroming in die gemeente.

Bij een aanvraag voor meerdere gemeenten zal het advies van de gemeenteraad dus gericht zijn op de vraag of het pbo al dan niet representatief is voor de betreffende gemeente.

Gezamenlijk advies meerdere gemeenten

Bij een aanvraag van een omroep voor meerdere gemeenten moeten de gemeenteraden van deze verschillende gemeenten een gezamenlijk advies uitbrengen. Het is niet nodig dat de betrokken gemeenteraden in een gezamenlijke vergadering een advies uitbrengen over de aanwijzingsaanvraag.

Aan de voorwaarden van een gezamenlijk advies is voldaan als:

  • de betrokken gemeenteraden in hun adviezen verwoorden dat zij in aanmerking hebben genomen dat het een aanwijzingsaanvraag betreft voor meerdere gemeenten;
  • de adviezen van de gemeenteraden betrekking hebben op een pbo met dezelfde samenstelling;
  • de adviezen eensluidend zijn.

De adviezen worden geacht eensluidend te zijn als de adviezen van de gemeenteraden over de representativiteit van het pbo overeenstemmen. Als dat niet het geval is, dan is geen sprake van een gezamenlijk advies en zal de aanvraag in zijn geheel moeten worden afgewezen.


Negatief advies van één gemeente
Het kan voorkomen dat één van de gemeenteraden negatief adviseert over het pbo. Als de adviezen zorgvuldig tot stand zijn gekomen en deugdelijk zijn gemotiveerd, dan kiest het Commissariaat voor een pragmatische benadering: het zal de omroep vragen de aanvraag in te trekken voor de gemeente die negatief heeft geadviseerd.
Als de nieuwe en gewijzigde aanvraag bij de ‘positieve’ gemeente(n) weer tot eenzelfde positief advies leidt, dan kan de lokale omroep worden aangewezen voor die gemeente(n). Als het pbo wordt gewijzigd, dan zal de aangepaste aanvraag opnieuw voor advies aan de gemeentera(a)d(en) worden voorgelegd.

Deel deze pagina