Advies bij meerdere aanvragen voor één gemeente

Samengaan bevorderen
Zijn er voor één gemeente meerdere aanvragers met elk een representatief pbo, dan bevordert het college van burgemeester en wethouders voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is het samengaan van deze aanvragers. Per gemeente kan immers maar één lokale omroep worden aangewezen.
In de regel zal het college van burgemeester en wethouders in gesprek gaan met de aanvragers. Zo kan worden gepolst of de instellingen bereid zijn samen te gaan, zodat er uiteindelijk één aanvrager overblijft.

Soms is al snel – of bij voorbaat – duidelijk dat de omroepen niet met elkaar willen samengaan. Het is aan het college van burgemeester en wethouders om dan te beoordelen of nogmaals een poging wordt gedaan. Als het samengaan van de instellingen definitief geen mogelijkheid is, dan zal de gemeenteraad over de afzonderlijke aanvragen moeten adviseren.

Aanvullend advies bij meerdere aanvragers
Als het college van burgemeester en wethouders er niet in slaagt de aanvragers te laten samengaan, dan vraagt het Commissariaat de gemeenteraad gemotiveerd te adviseren welke aanvrager het beste de functie van lokale omroep kan uitoefenen. Dit wordt een aanvullend advies genoemd. De gemeenteraad heeft immers bij uitstek zicht op de lokale omstandigheden die relevant zijn voor deze inschatting.

In het Vernieuwingsconvenant gemeenten-lokale omroepen van VNG en OLON kan de gemeenteraad aanknopingspunten vinden voor een inhoudelijke onderbouwing van het aanvullende advies. In dit convenant wordt vanuit de VNG en de OLON het begrip ‘lokaal toereikend media-aanbod’ gedefinieerd en uitgewerkt. Hoewel dit begrip volgens de Mediawet 2008 alleen een rol speelt bij de bekostiging van de lokale omroep door de gemeente, bieden de afzonderlijke indicatoren handvatten voor gemeenteraden om de ambities van aspirant-omroepen te vergelijken en daarmee het advies te onderbouwen. Het staat de gemeenteraad daarbij vrij een eigen weging aan te brengen tussen de indicatoren.

Ook het gemeentelijke (media)beleid biedt een kader voor het uitbrengen van het aanvullend advies.

Het Commissariaat dringt er bij gemeenteraden op aan gebruik te maken van de mogelijkheid een aanvullend advies uit te brengen met een motivering voor de keuze voor één van de aanvragers.

Uitblijven aanvullend advies
Als de gemeenteraad geen aanvullend advies uitbrengt en er geen indicatie is dat de bestaande lokale omroep niet naar behoren functioneert, dan zal het Commissariaat in principe kiezen voor de omroep die de aanwijzing al heeft. Het aanwijzen van een nieuwe aanvrager ten koste van de bestaande lokale omroep is een beslissing met veel consequenties. Het Commissariaat zal zo’n beslissing niet snel nemen zonder een beargumenteerde onderbouwing van de gemeenteraad.

Langere adviestermijn
Als de omroepen bereid zijn om samen te gaan, dan kost het vaak enige tijd om één nieuwe organisatie te vormen. In afwachting hiervan kan de gemeenteraad het Commissariaat vragen om uitstel van de adviestermijn van achttien weken. De periode van uitstel wordt met de gemeente afgestemd. Het Commissariaat zal nauw contact onderhouden met de gemeente om de vorderingen in de samenwerking te volgen.

Uiteraard moet de gemeenteraad in zijn advies ook de volgende vragen beantwoorden, die voor elke aanvraag gelden:

  • Is de lokale omroep een rechtspersoon naar Nederlands recht met volledige rechtsbevoegdheid? Met andere woorden: is het een stichting of een vereniging?
  • Stelt de lokale omroep zich ten doel op lokaal niveau de publieke mediaopdracht uit te voeren door media-aanbod te verzorgen dat is gericht op de bevrediging van maatschappelijke behoeften die in een gemeente leven?
  • Heeft de omroep een orgaan dat het beleid voor het media-aanbod bepaalt?
  • Is dit programmabeleidbepalende orgaan (pbo) representatief samengesteld?

Deel deze pagina