Het uiteindelijke besluit

Na ontvangst van het advies van de gemeenteraad controleert het Commissariaat of alle relevante stukken beschikbaar zijn en of het advies een eenduidige en duidelijke conclusie trekt over de representativiteit van het pbo.  Oftewel is het pbo representatief ja of nee. Bij onduidelijkheden neemt het Commissariaat contact op met de gemeente. Het Commissariaat treedt niet in de ‘couleur locale’ van de gemeente en acht de gemeenteraad in die zin hét aangewezen orgaan om een weloverwogen, onderbouwde en gemotiveerde keuze te maken bij de vraag welke omroep voor haar gemeente het best de lokale media-opdracht kan vervullen.

Commissariaat toetst gemeentelijk advies
Het Commissariaat toetst het gemeenteraadsadvies: is het advies op een zorgvuldige manier tot stand gekomen en wordt het deugdelijk gemotiveerd door de gemeenteraad?
Het Commissariaat beoordeelt of de gemeenteraad in redelijkheid tot het advies over de representativiteit van het pbo heeft kunnen komen en of dat advies helder en duidelijk is. Bij meerdere aanvragers kijkt het Commissariaat ook naar de verantwoording in het aanvullend advies: bijvoorbeeld hebben partijen ruimte gekregen hun aanvraag toe te lichten bij de raad, zijn alle relevante stukken betrokken bij het advies en/of hebben partijen een zienswijze kunnen indienen voordat de raad het aanvullende advies heeft uitgebracht?

Het Commissariaat gaat uit van de juistheid van het advies van de gemeenteraad en zal dit advies na de toetsing in principe overnemen. Als er op basis van de beschikbare stukken of om een andere reden twijfel bestaat aan de juistheid (zorgvuldigheid en/of deugdelijke motivering) van het advies kan het Commissariaat aan de gemeenteraad vragen een aanvulling op het advies te geven of zelfs een compleet nieuw advies uit te brengen.

Afwijken van advies gemeenteraad
Alhoewel het Commissariaat over het algemeen het advies van de gemeenteraad zal overnemen, behoudt hij zich het recht voor af te wijken van het (aanvullende) advies van de gemeenteraad. Dit kan hij ook doen als het advies zorgvuldig tot stand is gekomen en deugdelijk is gemotiveerd.

Het Commissariaat zal het advies bijvoorbeeld naast zich neerleggen als blijkt dat de redactionele onafhankelijkheid van een lokale omroep in het geding is. De lokale omroep moet niet alleen zelfstandig en onafhankelijk van de gemeente kunnen opereren, het Commissariaat toetst op basis van de ingediende financiële verantwoording ook of de omroep zich houdt aan het media wettelijke principe van non-commercialiteit. Commerciële verwevenheid is niet toegestaan en kan leiden tot het besluit een omroep niet aan te wijzen. Ook bij een (zeer waarschijnlijk) faillissement van de lokale omroep kan het voorkomen dat het Commissariaat geen aanwijzing verleent.

Voordat het Commissariaat een besluit neemt tot afwijzing van een aanvraag, zal de aanvrager schriftelijk om een zienswijze worden gevraagd.

Ingangsdatum besluit
In de meeste gevallen zal het besluit en daarmee de aanwijzing gelden vanaf de eerste dag na het einde van de vorige aanwijzing. Als voor een gemeente voor het eerst een lokale omroep wordt aangewezen (uitgezonderd gemeentelijke herindeling), bij tussentijdse gebiedsuitbreiding of wanneer de aanwijzing aan een andere dan de bestaande lokale omroep wordt gegund, dan geldt de datum van het besluit als de aanvangsdatum van de aanwijzing voor die gemeente(n).

Bezwaar
Zowel de aanvrager als de gemeenteraad kunnen bezwaar maken tegen het besluit van het Commissariaat om wel of geen aanwijzing te geven. Het bezwaar moet worden ingediend zes weken vanaf de dag nadat het besluit aan de lokale omroep is bekendgemaakt.

Afbouw of overdracht van activiteiten afgewezen omroep
Soms wordt een nieuwe lokale omroep aangewezen waarbij de ‘zittende’ omroep wordt afgewezen. Om ervoor te zorgen dat de uitzendingen in de gemeente in dat geval wel doorgaan, moeten afspraken door de gemeente worden gemaakt over de afbouw dan wel overdracht van de activiteiten van de vertrekkende omroep.

Het gemeentebestuur en de omroepen zullen dit proces samen vorm moeten geven. Dat kan ingewikkeld zijn, aangezien aanvankelijke pogingen van de gemeente om de aanvragers te laten samengaan geen resultaat hebben opgeleverd. Het is niettemin van belang dat er tijdig afspraken worden gemaakt over het moment en de vorm van afbouw en overdracht, zodat zo snel mogelijk na de aanwijzing van een nieuwe omroep de feitelijke overdracht kan starten.

Het Commissariaat adviseert het gemeentebestuur in dit proces een proactieve rol te kiezen.

Deel deze pagina