bg-img
stripes

De gevolgen die het coronavirus voor de mediasector heeft, volgen we in nauwe afstemming met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op de voet.

Tijdens de coronacrisis blijven echter de Mediawet en de Wet op de vaste boekenprijs van kracht. Publieke en commerciële media-instellingen dienen zich dan ook aan de regels van de Mediawet te houden. Denk hierbij aan reclame- en sponsorregels, vermijdbare uitingen en overtredingen op het dienstbaarheidsverbod. Boekverkopers en uitgeverijen dienen zich te houden aan de regels van de Wet op de vaste boekenprijs.

Het Commissariaat voor de Media blijft toezicht houden op de naleving van de Mediawet en de Wet op de vaste boekenprijs. Wel stellen we ons vanwege deze bijzondere situatie, daar waar dat kan, terughoudend op.

Bereikbaarheid Commissariaat

Vanwege de maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, werken de medewerkers van het Commissariaat voor de Media zo veel mogelijk thuis.

Onze werkzaamheden gaan gewoon door en onze medewerkers zijn telefonisch en per e-mail bereikbaar. Bijeenkomsten en overleggen worden zo veel mogelijk digitaal voortgezet.

Wel kunnen er door de tijdelijke omstandigheden vertragingen ontstaan in onze procedures. Wij vragen hiervoor uw begrip. Op onze beurt zullen wij begripvol omgaan met termijnen van procedures.

Als u contact met ons zoekt over een onderwerp en niet direct weet bij welke afdeling u terecht kunt, stuur dan een e-mail naar cvdm@cvdm.nl. Wij zorgen dat uw bericht bij de juiste collega terechtkomt en dat zo spoedig mogelijk contact met u wordt opgenomen.

English

Supervision during the corona crisis of the Dutch Media Authority

We closely monitor the consequences of the coronavirus for the media sector in close coordination with the Ministry of Education, Culture and Science.

However, during the corona crisis, the Media Act and the Fixed Book Price Act remain in force. Public and commercial media institutions must, therefore, adhere to the rules of the Media Act. This includes advertising and sponsorship rules, avoidable expressions and the prohibition of service. Booksellers and publishers must comply with the rules of the Fixed Book Price Act.

The Dutch Media Authority continues to monitor compliance with the Media Act and the Fixed Book Price Act. However, because of this special situation, we are acting with restraint where possible.

Accessibility of the Dutch Media Authority

Because of the measures to prevent the spread of the coronavirus, the employees of the Dutch Media Authority work from home as much as possible.

Our work continues as usual and our employees can be reached by telephone and email. Meetings are continued digitally as much as possible.

However, these temporary circumstances may cause delays in our procedures. We ask for your understanding. In turn, we will deal with terms of procedures in an understanding manner.

If you want to contact us about a subject and do not immediately know which department to contact, please send us an email to cvdm@cvdm.nl. We ensure that your message reaches the right colleague and you are contacted as soon as possible.

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen.