Overslaan en naar de inhoud gaan
Achtergrond afbeelding LED scherm

Het Commissariaat voor de Media werkt vanuit de practices Markttoegang, Toezicht, Handhaving en Bezwaar, Onderzoek en Beleidsadvies en Contact en Voorlichting (in oprichting).

Markttoegang

De practice Markttoegang zorgt voor toegang tot het mediabestel. De practice heeft de volgende taken:

 • Uitvoeren van de ledentelling van (aspirant)omroepen voor de toegang tot het landelijke publieke mediabestel (iedere vijf jaar);
 • Aanwijzen van lokale en regionale publieke media-instellingen en de intrekking van aanwijzingen;
 • Verlenen en intrekken van toestemming aan commerciële mediadiensten;
 • Registreren van commerciële mediadiensten op aanvraag;
 • Toewijzen van zendtijd voor politieke partijen;
 • Behandelen van verzoeken tot ontheffing van de verplichting voor pakketaanbieders om belangrijke televisie- en radioprogrammakanalen op te nemen in het standaardprogrammapakket (must-carry verplichting);
 • Behandelen van verzoeken tot ontheffing van het wettelijk voorgeschreven aandeel Europese en Nederlands- en Friestalige producties (quota);
 • Behandelen van verzoeken tot ontheffing van het percentage ondertiteling;
 • Vaststellen van toezichtkosten voor het toezicht op commerciële media-instellingen en commerciële mediadiensten op aanvraag;
 • Verlenen van toestemming aan evenementenzenders.

Toezicht

De practice Toezicht houdt toezicht op het mediabestel en de Wet op de vaste boekenprijs. De practice heeft de volgende taken:

 • Monitoren en analyseren van het handelen van de publieke en commerciële media-instellingen en in kaart brengen van de (mogelijke) negatieve gevolgen voor de kernwaarden van het mediabestel;
 • Toezicht houden op (de naleving van):
  • De redactionele onafhankelijkheid van publieke en commerciële media-instellingen;
  • De regels over reclame, sponsoring en het dienstbaarheidsverbod voor alle publieke media-instellingen en de NPO en RPO;
  • De regels over reclame en sponsoring voor commerciële mediadiensten en commerciële mediadiensten op aanvraag;
  • De voorwaarden voor nevenactiviteiten;
  • De voorwaarden voor publiek-private samenwerkingen;
  • De ICE-norm (voor het verzorgen van Informatie, Cultuur en Educatie) en de productienorm door lokale en regionale media-instellingen;
  • De voorschriften voor de bescherming van minderjarigen tegen ernstig schadelijke media-aanbod;
  • De voorgeschreven aandelen Europese producties, Nederlands- en Friestalige producties en ondertiteling door publieke en commerciële media-instellingen;
  • De regels voor ledenwerving;
  • De regiogerichtheid;
  • De verplichting voor pakketaanbieders om belangrijke televisie- en radioprogrammakanalen op te nemen in het standaardprogrammapakket (must-carry verplichting);
  • De Mediawet BES, die geldt op Bonaire, Sint Eustatius en Saba;
  • De Wet op de vaste boekenprijs; en
  • De Gedragscode Integriteit Publieke Omroep;
 • Houden van metatoezicht op NICAM (Nederlands Instituut voor de Classificatie van Audiovisuele Media);
 • Toetsen van de rechtmatigheid van de bestedingen van landelijke en regionale publieke media-instellingen, de NPO en de RPO en zo nodig terugvorderen van onrechtmatige bestedingen;
 • Toezicht houden op de doelmatige inzet van de bestedingen van landelijke en regionale publieke media-instellingen, de NPO en de RPO;
 • Toezien op de governance en interne beheersing van regionale publieke media-instellingen;
 • Toezien op de administratieve organisatie/interne beheersing (AO/IB) van de landelijke publieke media-instellingen;
 • Afwikkelen van de uittreding van publieke media-instellingen uit het publieke bestel;
 • Besluiten over bekostigingsaanvragen van regionale publieke media-instellingen;
 • Vaststellen van de vergoeding voor het beschikbaar stellen van programmagegevens voor programmagidsen;
 • Evaluatie van de bekostiging van lokale en regionale omroepen;
 • Toezicht houden op de naleving van de Wet normering topinkomens in de publieke sector (WNT) bij de landelijke en regionale publieke media-instellingen;
 • Verlenen van toestemming voor nevenactiviteiten van lokale, regionale en landelijke publieke media-instellingen en de RPO en de NPO;
 • Beoordelen van lokale en regionale samenwerkingsovereenkomsten; en
 • Beoordelen van publiek-private samenwerkingen.
 • Administreren van de Algemene Mediareserve (AMr);
 • Verzorgen van de bevoorschotting van de NPO en de landelijke omroepen, Beeld en Geluid en het Omroeporkest.

Handhaving en Bezwaar

De practice Handhaving en Bezwaar treedt handhavend op bij vermoedelijke overtredingen en behandelt bezwaarschriften. De practice heeft de volgende taken:

 • Handhavend optreden bij vermoedelijke overtredingen van de:
  • Mediawet;
  • Mediawet BES, die geldt op Bonaire, Sint Eustatius en Saba;
  • Wet op de vaste boekenprijs; en
  • Wet normering topinkomens (WNT) door publieke media-instellingen.
 • Behandelen van bezwaarschriften;
 • Behandelen van verzoeken op grond van de Wet open overheid (Woo).
 • Opstellen van beleidsregels.

Onderzoek en Beleidsadvies

De practice Onderzoek en Beleidsadvies voert onderzoeken uit naar en brengt beleidsadviezen uit over verschillende terreinen van de mediasector. De practice heeft de volgende taken:

 • Signaleren en agenderen van de ontwikkelingen in de mediasector;
 • Ontwikkelen en bijhouden van de toezichtstrategie van het Commissariaat; op grond daarvan schrijft het Commissariaat in zijn jaarlijkse Toezichtbrief aan de minister de prioriteiten en belangrijkste aandachtspunten voor het komende jaar;
 • Het doen van uitvoeringstoetsen van voorgenomen wetswijzigingen;
 • Uitbrengen van beleidsadviezen aan de minister over:
  • De begroting van de NPO en de RPO (jaarlijks);
  • De financiële staat van de lokale omroepen (driejaarlijks);
  • De Concessiebeleidsplannen van de NPO en de RPO (vijfjaarlijks);
  • De erkenningsaanvragen van landelijke publieke omroepen (vijfjaarlijks);
  • De beantwoording van Kamervragen;
 • Verifiëren van de vijfjaarlijkse prestatieovereenkomst en de daarbij behorende rapportagewijzer;
 • Toetsen van de naleving van de prestatieovereenkomst;
 • Monitoren van mediaconcentraties en andere ontwikkelingen in de mediasector via de Mediamonitor;
 • Rapporteren over nieuwsgebruik, toegang tot nieuws en vertrouwen in nieuws via het Digital News Report Nederland;
 • Internationale samenwerking, onder meer tussen de Europese mediatoezichthouders (in EPRA- en ERGA-verband).

Contact en Voorlichting (in oprichting)

De practice Contact en Voorlichting (in oprichting) houdt contact met en geeft voorlichting aan organisaties in de mediasector, de boekensector en het publiek. De practice heeft de volgende taken:

 • Beantwoording persvragen;
 • Beantwoording van publieksvragen;
 • Informeren van stakeholders;
 • Verzorgen van voorlichtingsbijeenkomsten.
Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen.