Overslaan en naar de inhoud gaan
Achtergrond afbeelding LED scherm

Hier staan antwoorden op vragen over de consultatie, de Beleidsregel cmoa, en commerciële mediadiensten op aanvraag.

Vragen over de consultatie

Waarom consulteert het CvdM de conceptversie van de Beleidsregel classificatie commerciële mediadiensten op aanvraag 2021 (Beleidsregel cmoa)?

Door het houden van een consultatie kunnen wij gebruik maken van de kennis en praktijkervaring van belanghebbenden uit het mediaveld. Dit helpt ons in het verkrijgen van nieuwe inzichten en het kunnen aanscherpen van de Beleidsregel cmoa, zodat de kwaliteit en uitvoering van ons toezicht verbetert.

Wat wordt er met mijn bijdrage gedaan? Wat zijn de vervolgstappen?

Op basis van de ontvangen reacties scherpen wij de conceptversie van de Beleidsregel cmoa daar waar nodig aan. Daarnaast stellen we een feedbackstatement op. In het feedbackstatement leggen we uit of en zo ja, hoe wij de ontvangen reacties hebben verwerkt in de definitieve Beleidsregel cmoa. De reacties verwerken wij hierin anoniem. Het feedbackstatement publiceren we op onze website.

Wanneer is de Beleidsregel cmoa definitief?

Naar verwachting publiceren we in 2022 de definitieve Beleidsregel cmoa in de Staatscourant en op onze website. Ook het feedbackstatement publiceren we dan op onze website.

Waarom nu een consultatie?

Omdat op 1 november 2020 de gewijzigde Mediawet in werking is getreden, ziet het Commissariaat aanleiding om de in 2011 vastgestelde Beleidsregel aan te passen. Omdat de conceptversie van de Beleidsregel cmoa één belangrijke inhoudelijke wijziging bevat, consulteren we die. De wijziging ziet op het feit dat uploaders van audiovisuele content (video’s) op een videoplatformdienst die voldoen aan de criteria in de Mediawet om te worden aangemerkt als een commerciële mediadienst op aanvraag (cmoa), onder toezicht van het Commissariaat vallen. Dit betekent dat die uploaders moeten voldoen aan alle regels die op grond van de Mediawet voor cmoa’s gelden.

Vragen over de Beleidsregel

Wat is het doel van de Beleidsregel classificatie commerciële mediadiensten op aanvraag 2021?

In de Mediawet zijn regels opgenomen die gelden voor commerciële mediadiensten op aanvraag (cmoa’s). Het is daarom belangrijk om vast te stellen of sprake is van een cmoa. Met de Beleidsregel wil het Commissariaat verduidelijken hoe het Commissariaat in de praktijk bepaalt of sprake is van een cmoa die onder zijn toezicht valt.

Wat is de doelgroep van de Beleidsregel?

De doelgroep van de Beleidsregel is breed. Zoals uit de Beleidsregel blijkt, is de drempel voor een aanbieder van audiovisuele content, waaronder video’s op videoplatformdiensten, om als cmoa te worden aangemerkt niet hoog. Met de Beleidsregel kan iedereen die audiovisuele content beschikbaar stelt, bepalen of sprake is van een cmoa en daarmee of zij moeten voldoen aan regels in de Mediawet.

Wat is er gewijzigd in de Beleidsregel?

De conceptversie van de Beleidsregel bevat één belangrijke inhoudelijke wijziging. De wijziging ziet op het feit dat uploaders van audiovisuele content (video’s) op een videoplatformdienst die voldoen aan de criteria in de Mediawet om te worden aangemerkt als een commerciële mediadienst op aanvraag (cmoa), onder toezicht van het Commissariaat vallen. Dit betekent dat die uploaders moeten voldoen aan alle regels die op grond van de Mediawet voor cmoa’s gelden.

Met de overige aanpassingen in de conceptversie van de Beleidsregel zijn geen inhoudelijke wijzigingen bedoeld. Wel is de terminologie aangepast aan de huidige wetgeving, is de toelichting geactualiseerd en zijn zaken met het oog op de nieuwe doelgroep verduidelijkt.

Het Commissariaat voor de Media gaat na de publicatie van de definitieve Beleidsregel starten met het toezicht op de uploaders. Naar verwachting zal dit leiden tot nieuwe interpretaties. Mogelijk dat hierdoor op termijn de Beleidsregel opnieuw moet worden aangescherpt. Als hiervan sprake communiceren wij dit via onze website.

Wat is het gevolg van de belangrijke inhoudelijk wijzigingen?

Door de wijziging moeten uploaders van video’s op een videoplatformdienst die aan alle criteria voor het zijn van een cmoa voldoen, zich houden aan de regels die in de Mediawet voor cmoa’s gelden. Dit betekent in eerste instantie dat de uploader zich moet registreren bij het Commissariaat. Na de publicatie van de definitieve Beleidsregel zal het Commissariaat deze nieuwe groep die onder zijn toezicht komt te vallen voorlichten over de nieuwe regels die voor hen gelden.

Waarom gelden de regels nu ook voor video’s van uploaders op videoplatformdiensten?

De afgelopen jaren zijn de kijkgewoontes aanzienlijk veranderd. Televisie blijft een belangrijk medium, maar veel kijkers bekijken audiovisueel aanbod ook op andere apparaten. Hierdoor zijn nieuwe soorten aanbod ontstaan, zoals door gebruikers gegenereerde video’s. De risico’s voor de gebruikers van deze nieuwe media zijn echter vergelijkbaar met de risico’s die gelden voor het aanbod op meer traditionele platforms, zoals lineaire televisie. De wetgever vindt het daarom belangrijk dat de gebruikers daar waar mogelijk op dezelfde wijze worden beschermd. Daarnaast wil de wetgever een eerlijker speelveld creëren voor de Europese media-industrie om daarmee het concurrentievermogen te verbeteren. Dit past in de ontwikkeling van videoplatformdiensten tot een volwassen medium.

Gelden deze regels ook in de rest van Europa?

Niet alle landen zijn al even ver met de implementatie van het toezicht op video’s van uploaders op videoplatformdiensten. De Europese toezichthouders zijn hierover wel met elkaar in gesprek en dit zal gevolgen hebben voor de wijze waarop het toezicht in de Europese landen zal worden vormgegeven.

Maar videoplatformdiensten komen nu toch ook onder toezicht te vallen?

Ja, dat klopt. Onder de nieuwe Mediawet moeten videoplatformdiensten een gedragscode opstellen. De betrokken landen zijn daarover in gesprek met de videoplatformendiensten. Deze zijn echter nog niet definitief. Zodra de videoplatformdiensten hier invulling aan hebben gegeven, beoordeelt het Commissariaat of en zo ja, in welke mate dat van invloed is op zijn toezichtstrategie.

Vragen over commerciële mediadiensten op aanvraag

Wat is een commerciële mediadienst op aanvraag?

Een commerciële mediadienst op aanvraag (cmoa) biedt audiovisuele content (video’s) aan waarbij de mensen zelf kunnen kiezen wanneer en wat ze kijken.

Wat zijn videoplatformdiensten?

Videoplatformdiensten bieden door gebruikers gemaakte video’s aan. Zij zijn zelf niet verantwoordelijk voor de inhoud van de video’s, maar bepalen wel in belangrijke mate hoe de video’s op hun platform worden getoond.

Vanaf wanneer moeten de uploaders op videoplatformen voldoen aan de nieuwe regels?

Na de publicatie van de definitieve Beleidsregel cmoa gaan we een voorlichtingscampagne starten. Dan informeren we uploaders op welk moment zij zich bij het Commissariaat geregistreerd moeten hebben. Vanaf dat moment richten wij ons met het toezicht alleen op de registratie bij het Commissariaat. De partijen krijgen tijdens die periode de tijd om aan de overige regels te voldoen.

Vallen alle YouTubers/influencers nu onder de Mediawet?

Nee, niet alle YouTubers/influencers vallen nu onder de Mediawet. Video’s van uploaders op een videoplatformdienst kunnen onder de Mediawet vallen. Dit is het geval als zij voldoen aan de criteria die gelden voor het zijn van een commerciële mediadienst op aanvraag (cmoa). Met de Beleidsregel cmoa verduidelijkt het Commissariaat hoe in de praktijk wordt beoordeeld of hiervan sprake is.

Kunnen video’s van uploaders op TikTok en andere sociale media als commerciële mediadiensten op aanvraag worden aangemerkt?

Ja, dat kan. Als video’s van uploaders voldoen aan de criteria die gelden voor een commerciële mediadienst op aanvraag (cmoa), dan is sprake van een cmoa. Het distributiekanaal is dan niet belangrijk.

Aan welke regels moeten uploaders zich dan houden?

Als video’s van uploaders op een videoplatformdienst als commerciële mediadienst op aanvraag (cmoa) worden aangemerkt, moet worden voldaan aan de regels in de Mediawet die voor cmoa’s gelden Dat zijn bijvoorbeeld regels over reclame en sponsoring. Na de publicatie van de definitieve Beleidsregel cmoa starten we met een voorlichtingscampagne over deze regels.

Vanaf wanneer kunnen mensen zich als uploader op een videoplatform registeren bij het Commissariaat?

Nadat de definitieve Beleidsregel cmoa is gepubliceerd in de Staatscourant kunnen uploaders zich registreren als commerciële mediadienst op aanvraag (cmoa). Tijdens de voorlichtingscampagne  informeren wij uploaders op welke datum zij zich geregistreerd moet hebben.

Hoe kunnen uploaders zich registeren?

Uiterlijk op het moment dat de definitieve Beleidsregel cmoa is gepubliceerd, informeert het Commissariaat via zijn website over hoe uploaders zich kunnen registreren.

Wat gebeurt er als uploaders zich niet registreren?

Als video’s van uploaders op een videoplatformdienst worden aangemerkt als commerciële mediadienst op aanvraag (cmoa) is de uploader wettelijk verplicht zich te registreren bij het Commissariaat. Als de uploader dit niet doet, kan het Commissariaat een bestuurlijke boete en/of een last onder dwangsom opleggen. Het Commissariaat houdt toezicht op maat en zal mogelijke acties beoordelen aan de hand van de omstandigheden van het geval. Zo zal de uploader waarschijnlijk eerst op een andere manier geïnformeerd worden over de regel(s) die moeten worden nageleefd, alvorens het Commissariaat overgaat tot dergelijke zware maatregelen.

Wanneer gaat het Commissariaat handhaven?

Na de publicatie van de definitieve Beleidsregel cmoa gaan we de nieuwe doelgroep voorlichten over de regels waaraan zij moeten voldoen. Daarna verwachten we dat de uploaders van video’s op videoplatformdiensten die kwalificeren als commerciële mediadienst op aanvraag (cmoa) zich bij ons registeren. Vanaf dat moment richten wij ons met het toezicht alleen op de registratie bij het Commissariaat. De partijen krijgen tijdens die periode de tijd om aan de overige regels te voldoen. Houd onze website in de gaten voor informatie over dit onderwerp en over de voorlichtingscampagne.

Hoe brengt het Commissariaat uploaders op de hoogte van de regels?

Na de publicatie van de definitieve Beleidsregel cmoa starten we een voorlichtingscampagne. Houd onze website in de gaten voor informatie over de voorlichtingscampagne.

Wanneer wordt een uploader gezien als Nederlandse uploader?

De commerciële mediadienst op aanvraag (cmoa) moet in Nederland gevestigd zijn. Dit is vaak het geval als de besluiten over het plaatsen van de video’s in Nederland worden genomen.

Hoeveel toezichtkosten moeten uploaders betalen?

Als video’s van een uploader op een videoplatformdienst worden aangemerkt als commerciële mediadienst op aanvraag (cmoa) is jaarlijks voor elke cmoa een bedrag van € 200 (plus indexering) aan toezichtskosten verschuldigd.

Waar kunnen uploaders met overige vragen over de consultatie terecht?

Vragen over de consultatie kunnen worden gesteld via cvdm@cvdm.nl. Na het publiceren van de Beleidsregel cmoa houden we een voorlichtingscampagne over de regels. Vanaf dat moment kunnen inhoudelijke vragen over de regels worden gesteld en op welke wijze de vragen dat kan worden gedaan.

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen.