bg-img
stripes

Om commerciële beïnvloeding te beperken en daarmee de kijker te beschermen, ziet het Commissariaat voor de Media erop toe dat publieke en commerciële zenders niet meer dan twaalf minuten reclame per uur uitzenden.

Op grond van de huidige Mediawet mag maximaal 20 procent per klokuur aan reclamezendtijd worden besteed. Dit is vastgelegd in de Europese richtlijn audiovisuele mediadiensten en in de Mediawet.

Deprioritering reclamemaxima

Vooruitlopend op de nieuwe Mediawet, die uiterlijk in september 2020 van kracht moet worden, heeft het Commissariaat voor de Media per 1 september 2019 het toezicht op de reclamezendtijd een lagere prioriteit gegeven.

Dit betekent dat op overschrijdingen van de huidige regels met minder dan 1 minuut per klokuur niet actief wordt gehandhaafd.

Een van de wijzigingen in de Europese richtlijn audiovisuele mediadiensten, die in de nieuwe Mediawet wordt geïmplementeerd, betreft namelijk de reclamezendtijd. Met de nieuwe Mediawet mag maximaal 20 procent in het tijdvak 06:00 – 18:00 uur en maximaal 20 procent in het tijdvak van 18:00 – 24:00 uur aan reclamezendtijd worden besteed. Hierdoor wordt het aandeel aan reclamezendtijd per tijdvak niet groter, maar kan deze wel flexibeler worden ingevuld.

Deze deprioritering neemt niet weg dat bij handhavingsverzoeken of grotere overtredingen het Commissariaat voor de Media de ruimte heeft om alsnog tot handhaving over te gaan.

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen.