Overslaan en naar de inhoud gaan
Achtergrond afbeelding LED scherm

Hier staan de meest gestelde vragen over de Wet op de vaste boekenprijs.

Definities

Wanneer is sprake van een boek?

Een boek is een werk dat tekst in de Nederlandse en/of Friese taal bevat, voorzien is van een titel uit papieren bladzijden bestaat, al dan niet vergezeld van gerelateerde elektronische diensten of ondersteunende informatiedragers en wordt uitgegeven in een oplage van meerdere exemplaren die voor de verkoop aan eindafnemers zijn bestemd.

Wanneer is sprake van een bladmuziekuitgave?

Een bladmuziekuitgave is een werk dat notenschrift (al dan niet vergezeld van tekst) bevat, uit papieren bladzijden (al dan niet vergezeld van ondersteunende informatiedragers) bestaat, is bestemd voor de muziekuitvoering of muziekeducatie en wordt uitgegeven ter verkoop aan eindafnemers.

Wie wordt als uitgever aangemerkt?

De uitgever is degene die boeken of bladmuziekuitgaven in het handelsverkeer brengt (artikel 1, onderdeel e, Wet op de vaste boekenprijs). Maakt een uitgever een boek op verzoek van bijvoorbeeld een retailketen, dan kunnen uitgever en opdrachtgever afspreken wie als uitgever wordt aangemerkt. In de regel is dat degene die op en in het boek als uitgever wordt vermeld.

Wie wordt als importeur aangemerkt?

De importeur is degene die boeken of bladmuziekuitgaven die in een ander land zijn uitgegeven, in Nederland in het handelsverkeer brengt (artikel 1, onderdeel g, Wet op de vaste boekenprijs). Een verkoper kan dus ook als importeur worden aangemerkt als hij boeken of bladmuziekuitgaven verkoopt die hij uit het buitenland heeft geïmporteerd.

Wie wordt als verkoper aangemerkt?

De verkoper is degene die boeken of bladmuziekuitgaven aan eindafnemers verkoopt (artikel 1, onderdeel h, Wet op de vaste boekenprijs). Een uitgever kan dus ook als verkoper worden aangemerkt, als hij boeken of bladmuziekuitgaven aan eindafnemers gaat verkopen.

Wie is eindafnemer?

De eindafnemer is degene die het boek of de bladmuziekuitgave voor eigen gebruik afneemt (artikel 1, onderdeel j, Wet op de vaste boekenprijs). Voor eigen gebruik wil zeggen dat de eindafnemer het boek of de bladmuziekuitgave niet afneemt om het door te verkopen. Een afnemer die een boek of bladmuziekuitgave afneemt om in de uitoefening van zijn beroep te gebruiken, is dus eindafnemer.

Boeken in de zin van de Wet op de vaste boekenprijs

Geldt de vaste prijs ook voor boeken zonder ISBN?

Ja, de vaste prijs geldt voor alle boeken die aan bovengenoemde definitie voldoen. Daarbij is het niet relevant of een boek is voorzien van een ISBN.

Geldt de vaste prijs ook voor boeken die niet algemeen verkrijgbaar zijn?

Ja, als een boek is bestemd voor de verkoop aan eindafnemers, valt dit boek onder de Wet op de vaste boekenprijs. Dus ook als het boek alleen bij een bepaalde (keten van) verkoper(s) verkrijgbaar is.

Vallen boeken die in eigen beheer worden uitgegeven, ook onder de Wet op de vaste boekenprijs?

Ja, de Wet op de vaste boekenprijs geldt voor alle boeken in de Nederlandse en Friese taal. De Wet op de vaste boekenprijs maakt geen onderscheid tussen boeken die door professionele uitgevers en boeken die in eigen beheer worden uitgegeven.

Zijn jaarboeken en almanakken uitgezonderd van de Wet op de vaste boekenprijs?

Soms. Jaarboeken zijn niet per definitie uitgezonderd van de Wet op de vaste boekenprijs. Er is wel een uitzondering voor uitgaven als agenda's en almanakken die in de titel het jaartal van gebruiksbestemming melden en na dat jaar geen duurzame bruikbaarheid en handelswaarde meer hebben (artikel 1, onderdeel b, tweede lid, Wet op de vaste boekenprijs). Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan een belastingalmanak.

Als in de titel niet het jaartal van gebruiksbestemming wordt vermeld, maar het jaar waarop wordt teruggeblikt, is niet sprake van een agenda of almanak en valt de uitgave onder de Wet op de vaste boekenprijs.

Vallen Publishing On Demand (POD)-uitgaven ook onder de Wet op de vaste boekenprijs?

Soms. Het Commissariaat voor de Media is van oordeel dat een middels POD-techniek vervaardigde ongewijzigde bijdruk van een boek dat onder de Wet op de vaste boekenprijs valt, een boek is in de zin van de Wet op de vaste boekenprijs waarvoor de vaste prijs geldt. Ten aanzien van gewijzigde herdrukken en nieuwe werken die middels POD-techniek worden vervaardigd, is naar het oordeel van het Commissariaat voor de Media sprake van een boek in de zin van de Wet op de vaste boekenprijs, indien op één dag door één of meer uitgevers, verkopers of eindafnemers bij dezelfde POD-uitgever/-drukker meer dan één exemplaar van een POD-uitgave is besteld, mits aan de overige eisen van artikel 1, onder b, van de Wet op de vaste boekenprijs is voldaan.

Vallen boeken in andere talen onder de Wet op de vaste boekenprijs?

Nee, de Wet op de vaste boekenprijs is alleen van toepassing op boeken in de Nederlandse en Friese taal (artikel 1, onderdeel b, Wet op de vaste boekenprijs).

Geldt er ook een vaste prijs voor e-boeken?

Nee, alleen boeken met papieren bladzijden vallen onder de Wet op de vaste boekenprijs. Deze wet geldt dus niet voor e-boeken en luisterboeken (artikel 1, onderdeel b, Wet op de vaste boekenprijs).

Geldt de vaste prijs ook voor boeken die uit het buitenland worden ingevoerd?

Ja, de vaste prijs geldt ook voor Nederlandstalige boeken die uit het buitenland worden geïmporteerd. De importeur moet voor deze boeken een vaste prijs vaststellen en bij het Commissariaat voor de Media melden. In het geval dat ten hoogste vijf exemplaren van hetzelfde boek per keer door de importeur worden geïmporteerd, hoeft dit niet. Tenzij deze import plaatsvindt met het oogmerk deze wet te ontduiken (artikel 3 en artikel 4 Wet op de vaste boekenprijs).

Is een herdruk een nieuw boek?

Van belang is of sprake is van een ongewijzigde bijdruk dan wel van een gewijzigde herdruk. De Wet op de vaste boekenprijs spreekt over een boek 'in een bepaalde uitvoering'. In geval van een gewijzigde herdruk is sprake van een nieuw boek. De uitgever is dan gehouden een vaste prijs voor deze nieuwe uitgave vast te stellen en deze te melden bij het Commissariaat voor de Media. Een ongewijzigde bijdruk is geen nieuwe uitgave.

Vaststellen en Melden boekenprijzen

Wie moet de prijs vaststellen en melden?

De uitgever/importeur moet voor boeken en bladmuziekuitgaven een vaste prijs vaststellen.

Wanneer moet ik de prijs melden bij het Commissariaat voor de Media?

Nieuwe uitgaven en nieuwe prijzen moeten ten minste een week voor de ingangsdatum (verschijningsdatum) bij het Commissariaat voor de Media worden gemeld (artikel 1 Regeling vaste boekenprijs).

Hoe kan ik een prijs melden bij het Commissariaat voor de Media?

Uitgevers/importeurs kunnen boekenprijzen melden via de daartoe bestemde website van het Commissariaat voor de Media. Nadat uitgevers/importeurs zich bij het Commissariaat voor de Media hebben geregistreerd, krijgen zij een gebruikersnaam en wachtwoord voor deze website. Het registreren kan met het registratieformulier.

Wijzigen en opheffen boekenprijzen

Wanneer kan een uitgever de vaste prijs van een boek wijzigen?

Een uitgever kan op zijn vroegst een half jaar na de ingangsdatum van de vaste prijs (verschijningsdatum) deze vaste prijs wijzigen. Vervolgens kan de uitgever de vaste prijs telkens na verloop van een half jaar wijzigen (artikel 5 Wet vaste boekenprijs). De uitgever moet de gewijzigde vaste prijs melden bij het Commissariaat voor de Media (artikel 4 Wet vaste boekenprijs).

Wanneer kan een uitgever de vaste prijs opheffen?

Een uitgever kan de vaste prijs opheffen als ten minste een jaar is verstreken sinds het boek is verschenen (artikel 7 Wet vaste boekenprijs). De uitgever moet het opheffen van de vaste prijs melden bij het Commissariaat voor de Media (artikel 4 Wet vaste boekenprijs).

Bijzondere prijzen

Wat zijn bijzondere prijzen?

De uitgever/importeur kan voor zijn boeken een van de vaste prijs afwijkende bijzondere prijs vaststellen. De bijzondere prijzen zijn uitgewerkt in artikel 7 tot en met 11 Besluit vaste boekenprijs. De bijzondere prijzen gelden bij alle verkopers waar de boeken verkrijgbaar zijn. In bepaalde gevallen (actieprijs en combinatieprijs) treedt de bijzondere prijs in de plaats van de vaste prijs.

Als voor een boek een actieprijs geldt, mag voor hetzelfde boek dan ook een combinatieprijs worden vastgesteld?

Ja, de actieprijs en de combinatieprijs zijn twee verschillende bijzondere prijzen. Als een uitgever voor een uitgave een actieprijs vaststelt, belemmert dit de uitgever dus niet in de mogelijkheid om voor dezelfde uitgave een combinatieprijs vast te stellen. Ook niet als dat binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de actieprijs is.

Actieprijzen

Kan ik als uitgever tijdelijk de prijs van een boek verlagen?

Ja, uitgevers kunnen in het kader van een individuele promotiecampagne voor een boek een tijdelijke actieprijs vaststellen. De actieprijs geldt maximaal drie maanden en maximaal één keer per jaar (artikel 7 Besluit vaste boekenprijs). Dat betekent dat een actieprijs niet eerder dan twaalf maanden na de ingangsdatum van de vorige actieprijs kan ingaan. De uitgever kan voorwaarden verbinden aan het toepassen van de actieprijs (bijvoorbeeld het inleveren van een bon of het intekenen voor verschijning). Dergelijke voorwaarden dienen te worden ingevuld bij het melden van de actieprijs bij het Commissariaat voor de Media.

Wat is de minimale duur van een actieprijs?

Het Besluit vaste boekenprijs geeft geen voorwaarden over de minimumtermijn van een actieprijs. Wel moeten alle verkopers die het boek verkopen, aan de actie kunnen deelnemen. Om alle verkopers daadwerkelijk de mogelijkheid te bieden op de actie in te spelen en het boek voor de actieprijs te verkopen, is het wenselijk dat een actieprijs ten minste een week duurt.

Hoe vaak mag ik voor een boek een actieprijs vaststellen?

De actieprijs geldt maximaal drie maanden en maximaal één keer per jaar (artikel 7 Besluit vaste boekenprijs). Dat betekent dat een actieprijs niet eerder dan twaalf maanden na de ingangsdatum van de vorige actieprijs kan ingaan.

Kan ik een actieprijs verlengen?

Nee, het is niet mogelijk een actieprijs te verlengen. Actieprijzen en combinatieprijzen zijn eenmalig en mogen niet worden verlengd of herhaald (Nota van toelichting op hoofdstuk 2 Besluit vaste boekenprijs).

Kan voor het verschijnen van het boek een intekenactie met een lagere prijs worden gehouden?

Ja, de uitgever kan voor het boek een actieprijs vaststellen en aan de toepassing van deze actieprijs de voorwaarde verbinden dat voor en/of bij verschijnen van het boek wordt ingetekend.

Kan ik een bon publiceren waarmee lezers een boek voor een lagere prijs kunnen aanschaffen?

Ja, de uitgever kan voor het boek een actieprijs vaststellen en aan de toepassing van deze actieprijs de voorwaarde verbinden dat een door of namens hem gepubliceerde bon wordt ingeleverd. Deze bon is geldig bij alle verkopers bij wie het boek verkrijgbaar is. Indien de uitgever ermee akkoord gaat, mag de (bonnen)actieprijs ook worden toegepast bij inlevering van een (digitale) kopie of replica van de door of namens hem gepubliceerde bon.

Als ik voor een boek een (bonnen)actieprijs vaststel, mag de voordeelbon dan in meerdere tijdschriften of dagbladen?

Ja, de uitgever kan aan de toepassing van een actieprijs de voorwaarde verbinden dat een bon wordt ingeleverd. Deze bon mag in meerdere kranten en tijdschriften worden gepubliceerd. Het moet wel om dezelfde (bonnen)actieprijs gaan, dat wil zeggen dezelfde prijs en dezelfde periode.

Hoe kan ik een actienummer aanvragen?

Het Commissariaat voor de Media verstrekt geen actienummers. Daarvoor kunnen uitgevers terecht bij de Nederlandse Boekenbon (info@boekenbon.nl), Als een uitgever voor een uitgave een (bonnen)actieprijs wil vaststellen en verkopers wil crediteren voor een deel van het verschil tussen de vaste prijs en de (bonnen)actieprijs, kan hij gebruikmaken van de diensten van de Nederlandse Boekenbon. Een dergelijke creditering is niet verplicht.

Geldt er bij een actieprijs een maximum prijsverschil?

Nee, het Besluit vaste boekenprijs geeft geen maximum ten aanzien van het verschil tussen de vaste prijs en een actieprijs. Sommige uitgevers denken dat het verschil maximaal 20 of 30 procent mag bedragen. Dit percentage is gebruikelijk als uitgevers de clearing van de bonnen uitbesteden aan de Nederlandse Boekenbon.

Combinatieprijzen

Wanneer dien ik als uitgever een combinatieprijs vast te stellen?

Als uitgever kunt u een combinatieprijs vaststellen als u een lagere prijs wilt laten gelden bij gelijktijdige verkoop van meerdere verschillende boeken die vooraf door u zijn aangewezen, of bij verkoop van een of meer boeken in combinatie met een of meer door u aangewezen andere producten. Deze combinatieprijs mag gelijk zijn aan de vaste prijs van het boek. De combinatieprijs geldt maximaal zes maanden.

Ledenprijzen

Kan ik een lagere prijs vaststellen voor leden van een vereniging of stichting?

Soms. Als een boek tot stand is gekomen voor rekening van of met aanmerkelijke steun van een vereniging of stichting, kan de uitgever voor dit boek een lagere ledenprijs vaststellen. Voorwaarde is wel dat de aard en de strekking van de uitgave verband houden met de statutaire doelstelling van deze vereniging of stichting (artikel 10 Besluit vaste boekenprijs). Voorbeelden van aanmerkelijke steun zijn een financiële of redactionele bijdrage en een afnamegarantie voor een substantieel aantal exemplaren. Het gaat om een bijdrage waardoor de uitgave in die vorm en voor die prijs op de markt kon komen. De ledenprijs geldt bij alle verkopers bij wie het boek verkrijgbaar is. De ledenprijs moet voor de ingangsdatum van de vaste prijs worden vastgesteld en bij het Commissariaat voor de Media worden gemeld.

Kortingen

Wanneer is sprake van korting?

Een korting is zowel het toepassen van een (directe) prijsreductie als het verstrekken van op geld waardeerbare voordelen. Daarbij valt te denken aan een presentje, de kans op een prijs en recht op korting op een ander product.

Wat zijn kortingsmogelijkheden?

Verkopers kunnen bij verkoop van boeken en bladmuziekuitgaven in bepaalde gevallen korting verlenen. Deze kortingsmogelijkheden zijn uitgewerkt in artikel 1 t/m 6 Besluit vaste boekenprijs. Daarbij gaat het niet om een opeisbaar recht op korting. Behoudens de kortingsmogelijkheden die in deze artikelen zijn opgenomen, is het niet toegestaan bij de verkoop van boeken en bladmuziekuitgaven geldelijke voordelen te verlenen. Bij levering aan verkopers mag handelsmarge worden toegepast. Het Besluit vaste boekenprijs geeft hierover geen voorschriften.

Hoeveel korting mag worden verleend bij verkoop van meerdere exemplaren van hetzelfde boek?

Bij gelijktijdige verkoop van meerdere exemplaren van een boek aan eenzelfde eindafnemer mogen de volgende kortingen worden toegepast (artikel 1, eerste lid en tweede lid, Besluit vaste boekenprijs):

  • 10 tot en met 29 exemplaren: maximaal 5% korting
  • 30 tot en met 99 exemplaren: maximaal 10% korting
  • 100 of meer exemplaren: vrije korting

Hoeveel korting mag worden verleend aan de auteur van een boek?

De auteurskorting houdt in dat de vaste boekenprijs niet geldt als een uitgever een boek of muziekuitgave verkoopt aan de auteur van dat boek of die muziekuitgave voor promotioneel gebruik. Onder 'promotioneel gebruik' wordt verstaan: het inzetten van het eigen werk, buiten bestaande of nieuwe verkoopkanalen, dat bijdraagt aan de bekendheid van de auteur en het werk. De uitgever en auteur kunnen door het invoeren van de auteurskorting afspraken maken over de prijs die de uitgever in rekening brengt. Als de auteur het boek verkoopt aan consumenten moet hij wel de vaste prijs toepassen (artikel 6, eerste lid, onderdeel f, Wet op vaste boekenprijs).

Mag de auteur korting krijgen op boeken die hij doorverkoopt?

Ja, als een auteur de boeken afneemt om deze door te verkopen, treedt hij op als verkoper. Bij verkoop van boeken die zijn bestemd voor (weder)verkoop door deze auteur/verkoper mag handelsmarge worden verleend.

Welke korting mag worden verleend op boeken waarvan de prijs is opgeheven?

Als de uitgever de vaste prijs van een boek heeft opgeheven, geldt voor dit boek geen vaste prijs meer. Vanaf dat moment geldt niet langer de verplichting om bij verkoop van dit boek de eerder vastgestelde prijs toe te passen. Verkopers kunnen de boeken verkopen voor de prijs die hen goeddunkt en kunnen de door hen gewenste kortingen toepassen. Ook het initiëren van spaaracties met (uitsluitend) boeken waarvoor geen vaste prijs meer geldt, behoort dan tot de mogelijkheden.

Mag ik als boekverkoper mijn werknemers korting op boeken geven?

Soms. De werknemerskorting houdt in dat de vaste boekenprijs niet geldt als een verkoper één exemplaar van een boek of muziekuitgave aan een werknemer verkoopt. De verkoper moet het boek of de muziekuitgave wel zelf verkopen, uitgeven of importeren (artikel 6, eerste lid onderdeel e, Wet op vaste boekenprijs).

Spaaracties

Kan ik bij verkoop van boeken spaarpunten verstrekken of laten verzilveren?

Het verstrekken van spaarpunten bij verkoop van boeken en het betalen van boeken met spaartegoeden die met een spaaractie zijn opgebouwd, wordt aangemerkt als korting. Een dergelijke korting mag alleen worden verstrekt bij spaaracties die voldoen aan de voorwaarden die zijn neergelegd in artikel 4 Besluit vaste boekenprijs.

Wanneer is sprake van een collectieve spaaractie?

Een collectieve spaaractie is een actie:

  • die wordt georganiseerd door een rechtspersoon wiens activiteiten volgens de statutaire doelstelling uitsluitend of hoofdzakelijk bestaan uit de bevordering van de publieksaandacht voor boeken of muziekuitgaven;
  • die voldoende publiekelijk bekend wordt gemaakt;
  • waaraan alle verkopers onder gelijke, door de organiserende rechtspersoon te stellen, voorwaarden kunnen deelnemen;
  • waarbij eindafnemers, zijnde natuurlijke personen, een spaartegoed kunnen opbouwen in de vorm van spaarpunten met een vooraf vastgestelde geldwaarde, en dat spaartegoed bij alle deelnemende verkopers besteedbaar is voor de koop van boeken of muziekuitgaven zonder beperking naar titel of genre (artikel 4, eerste lid, Besluit vaste boekenprijs).

Kan een spaaractie worden gehouden met een boek dat speciaal voor een bepaalde (groep) verkoper(s) is gemaakt?

Meestal niet. De Wet op vaste boekenprijs maakt geen onderscheid tussen boeken die via alle verkopers verkrijgbaar zijn en boeken die speciaal voor een bepaalde groep verkopers zijn vervaardigd. Ook bij verkoop van laatstgenoemde boeken mogen alleen spaarpunten worden verstrekt en mag alleen betaling worden aanvaard door middel van met spaaracties opgebouwde spaartegoeden, als sprake is van een collectieve spaaractie in de zin van artikel 4 Besluit vaste boekenprijs.

Verlotingen en prijsvragen

Mag ik een aantal boeken onder een bepaalde doelgroep verloten?

Soms. In beginsel vormt de Wet op de vaste boekenprijs geen belemmering om boeken weg te geven of te verloten. Een dergelijke belemmering is er alleen als met het weggeven respectievelijk het verloten de facto korting op de prijs van boeken wordt verleend. Daarbij valt te denken aan de situatie waarin een (directe of indirecte) koppeling bestaat tussen het verkrijgen van het gratis boek, respectievelijk de kans daarop, en de aankoop van andere boeken.

Mag ik een actie houden waarbij afnemers die voor een bepaald bedrag uit onze webshop of winkel bestellen, kans maken op een cadeau?

Soms. De kans op een cadeau vertegenwoordigt een geldelijk voordeel. Er mag dus geen koppeling zijn tussen het verkrijgen van dit voordeel en de aankoop van (onder meer) boeken. De actie is alleen toegestaan als aankopen van (onder meer) boeken zijn uitgezonderd.

Mag een prijsvraag worden gekoppeld aan de aankoop van een boek?

Soms. De (kans op een) prijs vertegenwoordigt een geldelijk voordeel. Uitgangspunt is dat een prijsvraag niet gekoppeld mag zijn aan de aankoop van boeken.. Daarnaast is het mogelijk dat de uitgever een combinatieprijs vaststelt. De combinatieprijs is in dat geval gelijk aan de vaste prijs van het boek. De combinatie bestaat dan uit het boek en (de kans op) de prijs die met de prijsvraag kan worden gewonnen. Deze combinatieprijs geldt echter bij alle verkopers waar het boek (waarvoor de combinatieprijs is vastgesteld) verkrijgbaar is.

Weggeven boeken

Mogen boeken worden weggeven?

Soms. Boeken mogen in principe (gratis) worden weggegeven. De Wet op de vaste boekenprijs geldt namelijk alleen bij verkoop. Houd er rekening mee dat het boek dat wordt weggegeven, een geldelijk voordeel vertegenwoordigt. Er mag dus geen (directe of indirecte) koppeling bestaan tussen het verkrijgen van het (gratis) boek en de aankoop van andere boeken. Daarnaast kan er een probleem ontstaan als de vaste prijs van het boek gelijk is aan of hoger is dan prijs van het product (niet zijnde boek) waarbij het boek wordt weggegeven. In dat geval is geen sprake van het weggeven van een boek, maar wordt de facto het boek met korting verkocht.

Mogen boeken die niet in de handel verkrijgbaar zijn, worden weggegeven bij verkoop van andere producten?

Ja, als het boek alleen wordt weggegeven en het boek niet is bestemd voor de verkoop, is niet sprake van een boek in de zin van de Wet op de vaste boekenprijs. In dat geval staat het verkopers vrij het boek weg te geven bij verkoop van een of meer andere producten (niet-boeken).

Verstrekken voordelen bij verkoop boeken

Mag bij verkoop van de filmeditie van een jeugdboek een voucher worden verstrekt die toegang geeft tot een website waar (gratis) een muziektrack kan worden gedownload?

Soms. De muziektrack die gratis kan worden gedownload, vertegenwoordigt een geldelijk voordeel. Gezien de koppeling tussen de verkoop van het boek en het verstrekken van het voordeel (korting), kan dit voordeel alleen worden verstrekt als de uitgever een combinatieprijs vaststelt. Deze combinatieprijs mag gelijk zijn aan de vaste prijs van het boek. De combinatieprijs geldt bij alle verkopers waar het boek verkrijgbaar is.

Mag bij aankoop van een boek een (tweede) bioscoopkaartje voor de halve prijs worden verstrekt?

Soms. De korting op het (tweede) bioscoopkaartje vertegenwoordigt een geldelijk voordeel. Gezien de koppeling tussen de verkoop van het boek en het verstrekken van het voordeel (korting), kan dit voordeel alleen worden verstrekt als de uitgever een combinatieprijs vaststelt. Deze combinatieprijs mag gelijk zijn aan de vaste prijs van het boek. De combinatieprijs geldt bij alle verkopers waar het boek verkrijgbaar is.

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen.