Veelgestelde vragen Wvbp

Enkele gebruikte afkortingen:

  • Wvbp: Wet op de vaste boekenprijs
  • Bvbp: Besluit vaste boekenprijs
  • Rvbp: Regeling vaste boekenprijs
  • Commissariaat: Commissariaat voor de Media

Bijzondere prijzen

Actieprijzen: als ik voor een boek een (bonnen)actieprijs vaststel, mag ik de voordeelbon dan in meerdere tijdschriften of dagbladen plaatsen?

Ja, de uitgever kan aan de toepassing van een actieprijs de voorwaarde verbinden dat een bon wordt ingeleverd. Deze bon mag in meerdere kranten en tijdschriften worden gepubliceerd. Het moet wel om dezelfde (bonnen)actieprijs gaan, dat wil zeggen dezelfde prijs en dezelfde periode.

Actieprijzen: geldt bij een actieprijs een maximum prijsverschil?

Nee, het Bvbp geeft geen maximum ten aanzien van het verschil tussen de vaste prijs en een actieprijs. Sommige uitgevers denken dat het verschil maximaal 20% mag bedragen. Dit percentage is gebruikelijk als uitgevers de clearing van de bonnen uitbesteden aan de Nederlandse Boekenbon.

Actieprijzen: hoe kan ik een actienummer aanvragen?

Het Commissariaat verstrekt geen actienummers. Daarvoor kunnen uitgevers terecht bij de Nederlandse Boekenbon (info@boekenbon.nl), als zij gebruikmaken van de diensten van deze organisatie. Als een uitgever voor een uitgave een (bonnen)actieprijs wil vaststellen en verkopers wil crediteren voor een deel van het verschil tussen de vaste prijs en de (bonnen)actieprijs, kan hij gebruikmaken van de diensten van de Nederlandse Boekenbon. Een dergelijke creditering is niet verplicht.

Actieprijzen: hoe vaak kan ik voor een boek een actieprijs vaststellen?

De actieprijs geldt maximaal drie maanden en maximaal één keer per jaar (artikel 7 Bvbp). Dat betekent dat een actieprijs niet eerder dan 12 maanden na de ingangsdatum van de vorige actieprijs kan ingaan. De uitgever kan voorwaarden verbinden aan het toepassen van de actieprijs (bijvoorbeeld het inleveren van een bon of het intekenen voor of bij verschijning). Dergelijke voorwaarden dienen te worden ingevuld bij het melden van de actieprijs bij het Commissariaat.

Actieprijzen: kan ik als uitgever tijdelijk de prijs van een boek verlagen?

Ja, uitgevers kunnen in het kader van een individuele promotiecampagne voor een boek een tijdelijke actieprijs vaststellen. De actieprijs geldt maximaal drie maanden en maximaal één keer per jaar (artikel 7 Bvbp). Dat betekent dat een actieprijs niet eerder dan 12 maanden na de ingangsdatum van de vorige actieprijs kan ingaan. De uitgever kan voorwaarden verbinden aan het toepassen van de actieprijs (bijvoorbeeld het inleveren van een bon of het intekenen voor of bij verschijning). Dergelijke voorwaarden dienen te worden ingevuld bij het melden van de actieprijs bij het Commissariaat.

Actieprijzen: kan ik een actieprijs verlengen?

Nee, het is niet mogelijk een actieprijs te verlengen. Actieprijzen en combinatieprijzen zijn eenmalig en mogen niet worden verlengd of herhaald (Nota van toelichting op hoofdstuk 2 Bvbp).

Actieprijzen: kan voor het verschijnen van het boek een lagere prijs worden toegepast voor afnemers die intekenen?

Ja, de uitgever kan voor het boek een actieprijs vaststellen en aan de toepassing van deze actieprijs de voorwaarde verbinden dat voor en/of bij verschijnen van het boek wordt ingetekend.

Actieprijzen: mag ik een bon publiceren waarmee afnemers een boek voor een lagere prijs kunnen aanschaffen?

Ja, de uitgever kan voor het boek een actieprijs vaststellen en aan de toepassing van deze actieprijs de voorwaarde verbinden dat een door of namens hem gepubliceerde bon wordt ingeleverd. Deze bon is geldig bij alle verkopers bij wie het boek verkrijgbaar is. Indien de uitgever ermee akkoord gaat, mag de (bonnen)actieprijs ook worden toegepast bij inlevering van een (digitale) kopie of replica van de door of namens hem gepubliceerde bon.

Actieprijzen: wat is de minimale duur van een actieprijs?

Het Bvbp geeft geen voorwaarden over de minimumtermijn van een actieprijs. Wel moeten alle verkopers die het boek verkopen, aan de actie kunnen deelnemen. Om alle verkopers daadwerkelijk de mogelijkheid te bieden op de actie in te spelen en het boek voor de actieprijs te verkopen, is het wenselijk dat een actieprijs ten minste een week duurt.

Als voor een boek een actieprijs geldt, mag voor hetzelfde boek dan ook een combinatieprijs worden vastgesteld?

Ja, de actieprijs en de combinatieprijs zijn twee verschillende bijzondere prijzen. Als een uitgever voor een uitgave een actieprijs vaststelt, belemmert dit de uitgever dus niet in de mogelijkheid om voor dezelfde uitgave een combinatieprijs vast te stellen. Ook niet als dat binnen 12 maanden na de ingangsdatum van de actieprijs is.

Combinatieprijzen: wanneer dien ik als uitgever een combinatieprijs vast te stellen?

Als uitgever kunt u een combinatieprijs vaststellen als u een lagere prijs wilt laten gelden bij gelijktijdige verkoop van meerdere verschillende boeken die vooraf door u zijn aangewezen, of bij verkoop van één of meer boeken in combinatie met één of meer door u aangewezen andere producten. Deze combinatieprijs mag gelijk zijn aan de vaste prijs van het boek. De combinatieprijs geldt maximaal zes maanden.

Ledenprijzen: kan ik een lagere prijs vaststellen voor leden van een vereniging of stichting?

Soms. Als een boek tot stand is gekomen voor rekening van of met aanmerkelijke steun van een vereniging of stichting, kan de uitgever voor dit boek een lagere ledenprijs vaststellen. Voorwaarde is wel dat de aard en de strekking van de uitgave verband houden met de statutaire doelstelling van deze vereniging of stichting (artikel 10 Bvbp). Voorbeelden van aanmerkelijke steun zijn een financiële of redactionele bijdrage en een afnamegarantie voor een substantieel aantal exemplaren. Het gaat om een bijdrage waardoor de uitgave in die vorm en voor die prijs op de markt kon komen. De ledenprijs geldt bij alle verkopers bij wie het boek verkrijgbaar is. De ledenprijs moet voor de ingangsdatum van de vaste prijs worden vastgesteld en bij het Commissariaat worden gemeld.

Wat zijn bijzondere prijzen?

De uitgever/importeur kan voor zijn boeken een van de vaste prijs afwijkende bijzondere prijs vaststellen. De bijzondere prijzen zijn uitgewerkt in artikel 7 tot en met 11 Bvbp. De bijzondere prijzen gelden bij alle verkopers waar de boeken verkrijgbaar zijn. Zie ook onder het kopje Melden boekenprijzen: "Wanneer moet ik de prijs melden bij het Commissariaat?"

Boeken in de zin van de Wvbp

Geldt de vaste prijs ook voor boeken die niet algemeen verkrijgbaar zijn?

Ja, als een boek bestemd is voor de verkoop aan eindafnemers, valt dit boek onder de Wvbp. Dus ook als het boek alleen bij een bepaalde (keten van) verkoper(s) verkrijgbaar is.

Geldt de vaste prijs ook voor boeken die uit het buitenland worden ingevoerd?

Ja, de vaste prijs geldt ook voor Nederlandstalige boeken die uit het buitenland worden geïmporteerd. De importeur moet voor deze boeken een vaste prijs vaststellen en bij het Commissariaat melden (artikel 3 en artikel 4 Wvbp). Dit hoeft echter niet als ten hoogste vijf exemplaren per keer worden geïmporteerd, tenzij dit gebeurt met het oogmerk de wet te ontduiken.

Geldt de vaste prijs ook voor boeken zonder ISBN?

Ja, de vaste prijs geldt voor alle boeken die aan bovengenoemde definitie voldoen. Daarbij is het niet relevant of een boek voorzien is van een ISBN.

Geldt er ook een vaste prijs voor e-boeken?

Nee, alleen boeken met papieren bladzijden vallen onder de Wvbp. Deze wet geldt dus niet voor e-boeken en luisterboeken (artikel 1, onderdeel b, Wvbp).

Moet voor een herdruk een nieuwe vaste prijs worden vastgesteld en gemeld?

Van belang is of sprake is van een ongewijzigde bijdruk dan wel van een gewijzigde herdruk. De Wvbp spreekt over een boek 'in een bepaalde uitvoering'. In geval van een gewijzigde herdruk is sprake van een nieuw boek. De uitgever is dan gehouden een vaste prijs voor deze nieuwe uitgave vast te stellen en deze te melden bij het Commissariaat. Een ongewijzigde bijdruk is geen nieuwe uitgave.

Vallen boeken die in eigen beheer worden uitgegeven ook onder de Wvbp?

Ja, de Wvbp geldt voor alle boeken in de Nederlandse en Friese taal. De Wvbp maakt geen onderscheid tussen boeken die door professionele uitgevers en boeken die in eigen beheer worden uitgegeven.

Vallen boeken in andere talen onder de Wvbp?

Nee, de Wvbp is alleen van toepassing op boeken in de Nederlandse en Friese taal (artikel 1, onderdeel b, Wvbp).

Vallen Publishing On Demand (POD)-uitgaven ook onder de vaste boekenprijs?

Soms. Het Commissariaat voor de Media is van oordeel dat een middels POD-techniek vervaardigde ongewijzigde bijdruk van een boek dat onder de Wvbp valt, een boek is in de zin van de Wvbp waarvoor de vaste prijs geldt. Ten aanzien van gewijzigde herdrukken en nieuwe werken die middels POD-techniek worden vervaardigd, is naar het oordeel van het Commissariaat voor de Media sprake van een boek in de zin van de Wvbp, indien op één dag door één of meer uitgevers, verkopers of eindafnemers bij dezelfde POD-uitgever/-drukker meer dan één exemplaar van een POD-uitgave is besteld, mits aan de overige eisen van artikel 1, onder b, van de Wvbp is voldaan.

Zijn jaarboeken en almanakken uitgezonderd van de Wvbp?

Soms. Jaarboeken zijn niet per definitie uitgezonderd van de Wvbp. Er is wel een uitzondering voor uitgaven als agenda's en almanakken die in de titel het jaartal van gebruiksbestemming melden en na dat jaar geen duurzame bruikbaarheid en handelswaarde meer hebben (artikel 1, onderdeel b, tweede lid, Wvbp). Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan een belastingalmanak. Als in de titel niet het jaartal van gebruiksbestemming wordt vermeld, maar het jaar waarop wordt teruggeblikt, is niet sprake van een agenda of almanak en valt de uitgave onder de Wvbp.

Definities

Wanneer is sprake van een bladmuziekuitgave?

Een bladmuziekuitgave is een werk dat notenschrift - al dan niet vergezeld van tekst - bevat, uit papieren bladzijden - al dan niet vergezeld van ondersteunende informatiedragers - bestaat, bestemd is voor de muziekuitvoering of muziekeducatie en wordt uitgegeven ter verkoop aan eindafnemers.

Wanneer is sprake van een boek?

Een boek is een werk dat tekst in de Nederlandse en/of Friese taal bevat, uit papieren bladzijden bestaat, is voorzien van een titel en bestemd is voor de verkoop aan eindafnemers.

Wie is de eindafnemer?

De eindafnemer is degene die het boek of de bladmuziekuitgave voor eigen gebruik afneemt (artikel 1, onderdeel j, Wvbp). Voor eigen gebruik wil zeggen dat de eindafnemer het boek of de bladmuziekuitgave niet afneemt om het door te verkopen. Een afnemer die een boek of bladmuziekuitgave afneemt om in de uitoefening van zijn beroep te gebruiken, is dus eindafnemer.

Wie wordt als importeur aangemerkt?

De importeur is degene die boeken of de bladmuziekuitgaven die in een ander land zijn uitgegeven in Nederland in het handelsverkeer brengt (artikel 1, onderdeel g, Wvbp). Een verkoper kan dus tevens als importeur worden aangemerkt als boeken of bladmuziekuitgaven verkoopt die hij uit het buitenland heeft geïmporteerd.

Wie wordt als uitgever aangemerkt?

De uitgever is degene die boeken of bladmuziekuitgaven in het handelsverkeer brengt (artikel 1, onderdeel e, Wvbp). Maakt een uitgever een boek op verzoek van bijv. een retailketen, dan kunnen uitgever en opdrachtgever afspreken wie als uitgever wordt aangemerkt. In de regel is dat degene die op en in het boek als uitgever wordt vermeld.

Wie wordt als verkoper aangemerkt?

De verkoper is degene die boeken of bladmuziekuitgaven aan eindafnemers verkoopt (artikel 1, onderdeel h, Wvbp). Een uitgever kan dus ook als verkoper worden aangemerkt, als hij boeken of bladmuziekuitgaven aan eindafnemers gaat verkopen.

Kortingen

Hoeveel korting mag worden verleend aan de auteur van een boek?

De auteurskorting houdt in dat de vaste boekenprijs niet geldt als een uitgever een boek of muziekuitgave verkoopt aan de auteur van dat boek of die muziekuitgave voor promotioneel gebruik. Onder ‘promotioneel gebruik’ wordt verstaan: het inzetten van het eigen werk, buiten bestaande of nieuwe verkoopkanalen, dat bijdraagt aan de bekendheid van de auteur en het werk. De uitgever en auteur kunnen door het invoeren van de auteurskorting afspraken maken over de prijs die de uitgever in rekening brengt. Als de auteur het boek verkoopt aan consumenten moet hij wel de vaste prijs toepassen.

Hoeveel korting mag worden verleend bij verkoop van meerdere exemplaren van hetzelfde boek?

Bij gelijktijdige verkoop van meerdere exemplaren van een boek aan eenzelfde eindafnemer mogen de volgende kortingen worden toegepast (artikel 1, eerste lid en tweede lid, Bvbp): - 10–29 exemplaren: max. 5% korting - 30–99 exemplaren: max. 10% korting - 100 of meer exemplaren: vrije korting

Mag de auteur korting krijgen op boeken die hij doorverkoopt?

Ja, als een auteur de boeken afneemt om deze door te verkopen, treedt hij op als verkoper. Bij levering van boeken die zijn bestemd voor (weder)verkoop door deze auteur/verkoper mag handelsmarge worden verleend.

Wanneer is sprake van korting?

Een korting is zowel het toepassen van een (directe) prijsreductie als het verstrekken van op geld waardeerbare voordelen. Daarbij valt te denken aan een presentje, de kans op een prijs en recht op korting op een ander product.

Wat zijn kortingsmogelijkheden?

Verkopers kunnen bij verkoop van boeken en bladmuziekuitgaven in bepaalde gevallen korting verlenen. Deze kortingsmogelijkheden zijn uitgewerkt in artikel 1 t/m 6 Bvbp. Daarbij gaat het niet om een opeisbaar recht op korting. Behoudens de kortingsmogelijkheden die in deze artikelen zijn opgenomen, is het niet toegestaan bij de verkoop van boeken en bladmuziekuitgaven geldelijke voordelen te verlenen. NB: bij verkoop aan verkopers mag handelsmarge worden toegepast. Het Bvbp geeft hierover geen voorschriften.

Welke korting mag worden verleend op boeken waarvan de vaste prijs is opgeheven?

Als de uitgever de vaste prijs van een boek heeft opgeheven, geldt voor dit boek geen vaste prijs meer. Vanaf dat moment geldt niet langer de verplichting om bij verkoop van dit boek de eerder vastgestelde prijs toe te passen. Verkopers kunnen de boeken verkopen voor de prijs die hen goeddunkt en kunnen de door hen gewenste kortingen toepassen. Ook het initiëren van spaaracties met (uitsluitend) boeken waarvoor geen vaste prijs meer geldt, behoort dan tot de mogelijkheden.

Melden boekenprijzen

Hoe kan ik een prijs melden bij het Commissariaat?

Uitgevers/importeurs kunnen boekenprijzen melden via de daartoe bestemde website (https://boekenprijs.cvdm.nl) van het Commissariaat. Nadat uitgevers/importeurs zich bij het Commissariaat hebben geregistreerd, krijgen zij een gebruikersnaam en wachtwoord voor deze website. Het registreren kan met het registratieformulier op de website.

Wanneer moet ik de prijs melden bij het Commissariaat?

Nieuwe uitgaven en nieuwe prijzen moeten ten minste een week voor de ingangsdatum (verschijningsdatum) bij het Commissariaat worden gemeld (artikel 1 Rvbp).

Wie moet de prijs vaststellen en melden?

De uitgever/importeur moet voor boeken en bladmuziekuitgaven een vaste prijs vaststellen (zie ook onder het kopje Definities  "Wie wordt als uitgever aangemerkt?").

Spaaracties

Kan een spaaractie worden gehouden met een boek speciaal voor een bepaalde (groep) verkoper(s) is gemaakt?

Meestal niet. De Wvbp maakt geen onderscheid tussen boeken die via alle verkopers verkrijgbaar zijn en boeken die speciaal voor een bepaalde groep verkopers zijn vervaardigd. Ook bij verkoop van laatstgenoemde boeken mogen alleen spaarpunten worden verstrekt en mag alleen betaling worden aanvaard door middel van met spaaracties opgebouwde spaartegoeden, als sprake is van een collectieve spaaractie in de zin van artikel 4 Bvbp.

Kunnen wij bij verkoop van boeken spaarpunten verstrekken of laten verzilveren?

Het verstrekken van spaarpunten bij verkoop van boeken en het betalen van boeken met spaartegoeden die met een spaaractie zijn opgebouwd, wordt aangemerkt als korting. Een dergelijke korting mag alleen worden verstrekt bij spaaracties die voldoen aan de voorwaarden die zijn neergelegd in artikel 4 Bvbp.

Wanneer is sprake van een collectieve spaaractie?

Een collectieve spaaractie is een actie: 1. die wordt georganiseerd door een rechtspersoon wiens activiteiten volgens de statutaire doelstelling uitsluitend of hoofdzakelijk bestaan uit de bevordering van de publieksaandacht voor boeken of muziekuitgaven 2. die voldoende publiekelijk bekend wordt gemaakt 3. waaraan alle verkopers onder gelijke, door de organiserende rechtspersoon te stellen, voorwaarden kunnen deelnemen 4. waarbij eindafnemers, zijnde natuurlijke personen, een spaartegoed kunnen opbouwen in de vorm van spaarpunten met een vooraf vastgestelde geldwaarde, en dat spaartegoed bij alle deelnemende verkopers besteedbaar is voor de koop van boeken of muziekuitgaven zonder beperking naar titel of genre (artikel 4, eerste lid, Bvbp).

Verlotingen en prijsvragen

Mag een prijsvraag worden gekoppeld aan de aankoop van een boek?

Soms. De (kans op een) prijs vertegenwoordigt een geldelijk voordeel. Uitgangspunt is dat een prijsvraag niet gekoppeld mag zijn aan de aankoop van boeken. Daarnaast is het mogelijk dat de uitgever een combinatieprijs vaststelt. De combinatieprijs is in dat geval gelijk aan de vaste prijs van het boek. De combinatie bestaat dan uit het boek en (de kans op) de prijs die met de prijsvraag kan worden gewonnen. Deze combinatieprijs geldt echter bij alle verkopers waar het boek (waarvoor de combinatieprijs is vastgesteld) verkrijgbaar is.

Mogen wij een aantal boeken onder een bepaalde doelgroep verloten?

Soms. In beginsel vormt de Wvbp geen belemmering om boeken weg te geven of te verloten. Een dergelijke belemmering is er alleen als met het weggeven respectievelijk het verloten de facto korting op de prijs van boeken wordt verleend. Daarbij valt te denken aan de situatie waarin een (directe of indirecte) koppeling bestaat tussen het verkrijgen van het gratis boek, respectievelijk de kans daarop, en de aankoop van andere boeken.

Mogen wij een actie houden waarbij afnemers die voor een bepaald bedrag uit onze webshop of winkel bestellen, kans maken op een cadeau?

Soms. De kans op een cadeau vertegenwoordigt een geldelijk voordeel. Er mag dus geen koppeling zijn tussen het verkrijgen van dit voordeel en de aankoop van (onder meer) boeken. De actie is alleen toegestaan als aankopen van (onder meer) boeken zijn uitgezonderd.

Verstrekken voordelen bij verkoop boeken

Mag bij aankoop van een boek een (tweede) bioscoopkaartje voor de halve prijs worden verstrekt?

Soms. De korting op het (tweede) bioscoopkaartje vertegenwoordigt een geldelijk voordeel. Gezien de koppeling tussen de verkoop van het boek en het verstrekken van het voordeel (korting), kan dit voordeel alleen worden verstrekt als de uitgever een combinatieprijs vaststelt. Deze combinatieprijs mag gelijk zijn aan de vaste prijs van het boek. De combinatieprijs geldt bij alle verkopers waar het boek verkrijgbaar is.

Mag bij verkoop van de filmeditie van een jeugdboek een voucher worden verstrekt die toegang geeft tot een website waar (gratis) een muziektrack kan worden gedownload?

Soms. De muziektrack die gratis kan worden gedownload, vertegenwoordigt een geldelijk voordeel. Gezien de koppeling tussen de verkoop van het boek en het verstrekken van het voordeel (korting), kan dit voordeel alleen worden verstrekt als de uitgever een combinatieprijs vaststelt. Deze combinatieprijs mag gelijk zijn aan de vaste prijs van het boek. De combinatieprijs geldt bij alle verkopers waar het boek verkrijgbaar is.

Weggeven boeken

Mogen boeken die niet in de handel verkrijgbaar zijn, worden weggegeven bij verkoop van andere producten?

Ja, als het boek alleen wordt weggegeven en het boek niet is bestemd voor de verkoop, is niet sprake van een boek in de zin van de Wvbp. In dat geval staat het verkopers vrij het boek weg te geven bij verkoop van een of meer andere producten (niet-boeken).

Mogen boeken worden weggeven?

Soms. Boeken mogen in principe (gratis) worden weggegeven. De Wvbp geldt namelijk alleen bij verkoop. Houd er rekening mee dat het boek dat wordt weggegeven, een geldelijk voordeel vertegenwoordigt. Er mag dus geen (directe of indirecte) koppeling bestaan tussen het verkrijgen van het (gratis) boek en de aankoop van andere boeken. Daarnaast kan er een probleem ontstaan als de vaste prijs van het boek gelijk is aan of hoger is dan prijs van het product (niet zijnde boek) waarbij het boek wordt weggegeven. In dat geval is geen sprake van het weggeven van een boek, maar wordt de facto het boek met korting verkocht.

Wijzigen en opheffen boekenprijzen

Wanneer kan een uitgever de vaste prijs opheffen?

Een uitgever kan de vaste prijs opheffen als ten minste een jaar is verstreken sinds het boek is verschenen (artikel 7 Wvbp). De uitgever moet het opheffen van de vaste prijs melden bij het Commissariaat (artikel 4 Wvbp).

Wanneer kan een uitgever de vaste prijs van een boek wijzigen?

Een uitgever kan op zijn vroegst een half jaar na de ingangsdatum van de vaste prijs (verschijningsdatum) deze vaste prijs wijzigen. Vervolgens kan de uitgever de vaste prijs telkens na verloop van een half jaar wijzigen (artikel 5 Wvbp). De uitgever moet de gewijzigde vaste prijs melden bij het Commissariaat (artikel 4 Wvbp).

Deel deze pagina